-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه

تهدید لطیف پدرام: حوادثی ناگوار درپیش است

تشدید جنگ ایران وپاکستان درخاک افغانستان، انتقال جنگ به خارج ازافغانستان را سرعت می بخشد.

ساعتی پیش (هفت جوزا- 1391) عبدالطیف پدرام عضو مجلس نماینده گان دربرنامۀ «فراخبر» تلویزیون طلوع، ضمن بحث ونتیجه گیری از جریان رأی دهی که تصویب سند پیمان استراتیژیک بین امریکا وافغانستان ازسوی مجلس نماینده گان را درپی داشت، با لحنی هشدار وایقان گفت:
ماه های آینده خواهیم دید که چه حوادثی درکشور رخ خواهد داد.
پدرام درجمع جمع پنج تن دیگرازنماینده گان، اززمرۀ مخالفان تصویب سند استراتیژیک بود. استدلال مخالفان محدود، یک رشته اما واگر های قبلی بود که نسبت به متن اصلی وجود داشت ونکتۀ تازه یی درآن به چشم نمی خورد.
اما پدرام با اشاره به این که افغانستان پس ازین به میدان جنگ قدرت های منطقه ای (ایران وپاکستان وروسیه- شانگهای) تبدیل خواهد شد، با لحنی مطمین اظهار کرد که حوادثی مرگبار درپیش است. وی گفت:
همین نماینده گانی که دیروزبا بالا کردن کارت سبز، سند استراتیژیک را تصدیق کردند، درآیندۀ نزدیک کارت های سرخ برضد امریکا وناتو بلند خواهند کرد.
این اظهارات درواقع ترجمۀ صریح تر اظهارات رسمی مقامات ایران درقبال پیمان استراتیژیک است. البته درین که رویداد های تکان دهنده یی درپیش است، تردیدی وجود ندارد. افغانستان چه درحضور وچه درغیاب امریکا وناتو، هماره میدان جنگ وهیزم ریزی ایران وپاکستان بوده است.
امتیاز کنونی افغانستان این است که قدرت های بزرگ ونظام های اقتصادی جهانی را دردفاع از خود دارد.
لحن احساساتی پدرام تصادفی نبود. وی درتماس هایی که با حلقات مختلف دارد، ازکنش وواکنش شبکه های تخریبی داخلی وخارجی کم وبیش اطلاع دارد. اقدامات آتی ایران وپاکستان به طورآشکار، به نفع افغانستان است و آماج گیری شبکه ها را آسان تر می کند. جریان های خفتۀ اطلاعاتی که تا کنون درپوشش «روابط متقابل برادرانه» خزیده بودند، نیش های خویش را نشان می دهند.
بحران وجنگ افغانستان با لطبع باید پس ازین به سرزمین های دیگران منتقل شود. جنگ افغانستان جنگ انتقالی است. این واقعیت برای طرف های مداخله گرخیلی تلخ، اما برای مردم بلادیدۀ افغانستان یک امر معمولی است.