-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

تصفیه حساب شفاف «کابل بانک» نا ممکن است


به نظرمی رسد  جامعۀ بین المللی قطعاً تغییر سیاسی درافغانستان را با افتضاح درمان ناپذیر دزدی های «کابل بانک»  پیوند می زند.  


حال که همه چیز از نظر تیم حاکم درحال «افغانیزه شدن» است، جامعۀ بین المللی درنظر دارد مجموع کمک های خارجی به افغانستان را هم به فرمول افغانیزه سازی مشروط کند. مجامع غربی درپی ورشکست شدن کابل بانک، احساس می کنند که اعتبار بازارآزاد ضربه پذیر شده است. اکنون تقسیم کننده گان هزینه های کابل بانک یک نمایش میان تهی تبلیغاتی به راه انداخته اند که بدهی های کابل بانک را درچهارچوب کار یک «دادگاه ویژه» حاصل کنند. رسوایی به حدی عمیق است که هیچ کسی فریب صحنه سازی ها را نمی خورد. دولت هرگزنمی تواند واراده ندارد که با خود تصفیه حساب کند. تصفیه کابل بانک درواقع با خودکشی اقتصاد شخصی تیم حاکم برابر است.
استرداد مبالغ برداشت شده از سرمایۀ کابل بانک به چند دلیل ممکن نیست:
یک: بده گیران به طور کامل به مارشال فهیم و رئیس جمهور کرزی رابطه دارند وجزء تیم آنان هستند.
دو: تصفیه حساب کابل بانک معادل سقوط تیم حاکم است. تیم حاکم حاضر ده بانک دیگر را خالی کند مگر از پذیرش سقوط حاشا می کند.
سه: شخص رئیس جمهور و فهیم خان از رقم ونحوۀ استفاده از هزینه های کابل بانک شخصاً درجریان هستند ومی دانند که تحقیقات جامعۀ بین المللی درین قضیه دقیقاً خود شان را هدف گرفته است.
چهار: این عده، عناصر اساسی کمپاین انتخاباتی کرزی ( جمع فهیم وخلیلی) بودند و میلیون ها دالر خرج کرده وتعهدات سری هم با مثلث قدرت دارند. 
پنج: تمام سرمایه های قیچی شده از حساب کابل بانک درتجارت شخصی تیم رئیس جمهور ومعاون ایشان به کار گرفته شده ودرطول هفت هشت سال اخیر، سود ناشی از گردش این سرمایه ها سرسام آور است واگر تصفیه ای صورت گیرد، پرداخت کامل بدهی های کابل بانک همراه با سود حاصل ازآن، بنیاد سرمایه گزاری تیم رئیس جمهور ومعاون اول را به صفر ضرب می زند. آیا کرزی وفهیم حاضر اند قدرت مالی وتیم گرد آمده به دور آنان یک باره دود شود؟
برای درک این نکته اساسی که همه گیرنده گان بدهی از کابل، درتیم قدرت به طور رسمی یا خانواده گی یا گروپی یا قومی شریک هستند، می توانید سری به فهرست زیر بزنید.


بدهکاران کابل بانک
1. شیرخان فرنود - 279 میلیون دالر
2. حاجی عبد الحصین فهیم - 404 میلیون دالر
3. محمود کرزی - 16 میلیون دالر
4. حاجی محمد طاهر ظاهر - 16 میلیون دالر
5. غلام داوود نصیب - 9 میلیون دالر
6. صوفی نثار احمد - 14 میلیون دالر
7. شکرالله شکران - 2 میلیون دالر
8. حاجی خلیل الله فیروزی بدهکار از رهگذر ساختمان های شهرک استقلال - 22 میلیون دالر
9. حاجی خلیل الله فیروزی بدهکار از رهگذر(ویلایD8 و C29) - 9 میلیون دالر
10. حاجی خلیل الله فیروزی بدهکار از رهگذر حساب شاهین - 5 میلیلون دالر
11. حیات الله نعمت الله - 1 میلیون دالر
12. گاز گروپ - 121 میلیون دالر
13. تأسیسات نفتی حیرتان - 30 میلیون دالر
14. کابل نفت - 21 میلیون دالر
15. شرکت هوایی پامیر - 98 میلیون دالر
16. عبد الفقار داوی - 37 میلیون دالر
17. گلبهار حبیبی - 30 میلیون دالر
18. حاجب محمد ابراهیم هیوادوال - 6 میلیون دالر
19. کاکا جان اختر گل هاک جان محمد طاهرو سلطنت - 6 میلیون دالر
20. مشتریان عادی - 11 میلیون دالر
21. مشتریان شاهین - 22 میلیون دالر
22. گلبهار تاورز - 20 میلیون دالر