-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

جاسوس شبکه دار ایران درکابل دستگیرشده است


شناسنامه:

اسم: سیدهاشم

ولد سیدحیدر

ولد درشناسنامۀ ایرانی: سیدعباس

نام خانوادگی: سیدجوادی

سال تولد: 1341

مکان تولد: شهرستان مشهدشمارۀ 

 شماره گذرنامه ایرانی: 9523

صادرۀ زاهداننام پدردراسناد ایرانی: 5606210

سیدعباسنام پدردراسناد افغانی: سید حیدر

نام مادردرشناسنامۀ ایرانی: کنیزرضامحل 

فعالیت درکابل: دشت برچی

طراح اصلی حمله به رزاق مأمون نویسنده کتاب « ردپای فرعون»

اشارۀ کوتاه:
آزادی سیدهاشم برای استخبارات سپاه پاسداران درافغانستان بسیار حیاتی است وازهم اکنون شبکه های رسمی ایران تحت رهبری ابوالفضل ظهره وند سفیر جدید آن کشور درکابل سعی دارند به وسیلۀ مارشال فهیم، سیدهاشم را رها کنند. هنوز معلوم نیست که امنیت ملی افغانستان چه اسراری را ازسیدهاشم استخراج کرده است. برخی گزارش ها احتمال می دهند که وی چندی پیش رها شده است؛ اما این احتمال چندان قوی نیست.
سیدهاشم یکی ازکادرهای کارکشتۀ سپاه است که بین کابل ومزارشریف وهرات دررفت وآمد بود ودرسال 1389 ده ها عراده موتر سرف سفید خریداری کرده است. علت این کارروشن نیست وباید امنیت ملی افغانستان درین باره تحقیق کند. اسناد کامل سیدهاشم سیدجوادی دردوفصل پسین کتاب «ردپای فرعون» منتشر شده است.

سیدهاشم چگونه ازشهروند ایرانی به افغان تبدیل شده؟
قبل از آن که مدارک مؤثق در مورد تبدیل  هویت سیدهاشم سیدجوادی ایرانی به شهروند افغان، به ملاحظۀ تان برسد، شبکۀ دی ایکس چنین توضیح داده است:
آقای سیدهاشم جوادی ولد سیدعباس ( والد وی درسند افغانی سیدحیدر قیدشده) درشهر مشهد ایران دیده به دنیا گشوده و درناحیۀ زابل سیستان وبلوچستان، افغانستان، پاکستان وچین درخدمت سپاه پاسداران وظیفه اجرا کرده است. وی به مذهب تشیع تعلق دارد ووظایف ضدجاسوسی زیادی را درهم آهنگی با ادارۀ اطلاعات ایران درمرزها با افغانستان وپاکستان به سررسانده وبا اطلاعات نیروهای انتظامی درتماس دایم بوده است.
سیدهاشم کارکن ویژۀ امورافغانستان درسازمان جاسوسی ایران است که درزمان جهاد دربازارچۀ موسوم به "کارخانو" در شهر پشاور پاکستان در امرخریداری قطعات وتجهیزات ممنوعه ( مورد نیاز درتأسیسات هسته ای ایران )، ازبازارهای غیرقابل کنترول پاکستان وچین مشغول بوده است. وی درتلاش برای اکمال نیازهای فنی
تأسیسات مخفی ایران تا اواخرسال حاکمیت دکترنجیب درپاکستان وچین دررفت وآمد بوده است. آقای سیدجوادی با کمپنی های تولید کنندۀ قطعات ولوازم مورد ضرورت برای نیروگاه های هسته ای دراستان گوانگ جوی چین رابطه داشت و تجهیزات خریداری شده را از طریق پاکستان وناحیۀ مرزی تفتان به ایران منتقل می کرد.
بعد ازسقوط دولت دکترنجیب الله و شکستن کنترول مرزی درچهارگوشۀ افغانستان، به افغانستان آمد وبا ازدواج با دختریکی از رهبران حزب وحدت اسلامی ( که اسمش را فعلاً مسکوت می گذارم) به اسناد تابعیت ودیگر اسناد هویتی افغانستان به طورجعلی دسترسی یافت. اسناد و تذکرۀ موصوف ازآدرس خانواده ای گرفته شده است که اعضای خانواده مذکور قبلاً به طورمرموزی درایران لادرک ویا نابود شده اند.
 این یک مسأله حقوقی وجزایی است که مستلزم پژوهش مستقل ازسوی نهاد های ملی وبین المللی است. سیدجوادی اکنون به عنوان پسر آن خانوادۀ معدوم از ولایت سرپل افغانستان شناخته می شود. سیدهاشم درطی اقامت درپشاور موفق شده بود که خورشید علی افسر اطلاعاتی پاکستان در انتلیجینت بیروی پشاور را برای پیشبرد اهداف خویش استخدام کند.
از سال 1371 به بعد یکی از رهبران جهادی امر توزیع تذکره( شناسنامه) واسناد هویت افغانی برای سیدهاشم را صادرکرده بود..


تاریخ صدور: سال 1367
سازمان تبلیغاتی اسلامی زابل
بسمه تعالی
گواهی
بدین وسیله گواهی می شود که برادرحجت الاسلام والمسلمین سیدهاشم – سیدجوادی فرزند سیدعباس، اعزامی از ستاد منطقۀ 6 سازمان تبلیغات اسلامی قم دارای پروندۀ شماره 5426 دردفترتبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم از مورخۀ 3/2/64 لغایت مورخۀ30/2/67 که به مدت 36 ماه درشهرستان زابل وبعضی بخش های تابعه زیرنظر این دفتر مشغول فعالیت بوده  وضمن اظهاررضایت ازخدمات وهمکاری مستمر وزحمات ایشان درین منطقۀ محروم قدردانی نموده وبرای نامبرده و همه خدمتگذاران به اسلام ونظام برحق جمهوری اسلامی آروزی موفقیت می نمائیم.
ومن الله التوفیق
امضای غلام حسین جهان تیغ
مسئول سازمان تبلیغات اسلامی زابل
مهرسازمان تبلیغات اسلامی – استان سیستان وبلوچستان
زابل