-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

مارشال فهیم دردوبی مورد استقبال قرار نگرفت
شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان از میدان هوایی بین المللی دبی خبرداد، که مارشال فهیم معاون اول رئیس جمهور بعد ازچاشت روز چهارشنبه به دوبی سفر کرد واز سوی هیچ یکی از مقامات کنسولی افغانستان و یا مقامات رسمی امارات مورد استقبال قرار نگرفت.

درخبر آمده است زمانی که طیاره حامل مارشال و همراهانش به میدان هوایی دبی فرود آمد بنا به عرف دیپلوماتیک کشورها به خصوص افغانستان باید موصوف با استقبال دیپلومات های افغانستان در امارات اعم از دیپلومات های سفارت و جنرال قونسلی همراهی و بدرقه می گردید، در حالی که چنین نشده است. درین سفربرای مارشال فهیم به اندازه یک   یک سناتور و یا یک وکیل توجه صورت نگرفته است.
درگزارش اضافه شده که  عمل مسولین افغانی در دبی و یا در مجموع در امارات به حیثیت و مقام والای معاونیت اول ریاست جمهوری توهین پنداشته می شود که هم مسولین ریاست تشریفات وزارت امور خارجه و هم مسولین بلند رتبه سفارت و جنرال قونسلی افغانستان در امارات متحده عربی در وارد کردن این اهانت به مقام معاونیت اول ریاست جمهوری مشترکا عمل نموده اند که باید مورد بازپرس جدی قرار گیرد.

حدس و گمانه زنی ها در این است که مرکز خواسته است تاجنرال قونسلی افغانستان در دبی را در معرض یک خدعه و فریب بزرگ قرار دهد تا بتواند حریفش را از این طریق به نابودی بکشاند و یا هم مشکلی فی مابین دیپلومات های افغانستان در امارات وجود دارد که بروز چنین مشکل از عدم هم آهنگی شان بروز نموده باشد.