-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۴, پنجشنبه

اعلامیهء اجلاس سران ناتو در شیکاگو در مورد افغانستانصادر شده توسط سران دولت و حکومت افغانستان و ملل اشتراک کننده در قوای حافظ صلح بین المللی تحت رهبری ناتو


دیباچه

1.  ما، ملل کمک کننده به ایساف، و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، برای تجدید تعهدات استوار خود برای افغانستانی مستقل، امن و دموکراتیک، در شیکاگو با هم دیدار نمودیم. در امتداد استراتیژی که ما در نشست سران در لسبون بدان موافقت نمودیم، مأموریت ایساف تا ختم سال 2014 پایان خواهد یافت. اما بعد از آن افغانستان تنها نخواهد ماند: ما باری دیگر تصریح می نماییم که مشارکت نزدیک ما بعد از اتمام دورۀ انتقال تداوم خواهد داشت.
در ده سال مشارکت ما، زندگی شهروندان افغانستان به طور بارزی در عرصه های امنیت، آموزش، حفظ صحت، فرصتهای اقتصادی، و همچنان تضمین حقوق و آزادیها، بهبود یافته است. کارهای زیادی است که باید انجام پذیرد، اما قویاً مصمم هستیم تا مشارکت خویش را برای حفاظت از پیشرفت های مطمئنی که ما یکجا در دهۀ گذشته بدست آورده ایم، تداوم بدهیم.  بنابراین ملل همکار با ایساف به حمایت خویش از افغانستان در مسیرش به سمت خود اتکایی در امنیت، حکومت داری توسعه یافته، و انکشاف اقتصادی و اجتماعی ادامه خواهند داد. این امر افغانستان را از اینکه باری دیگر به عنوان پناهگاهی امن برای تروریستان، که تهدیدهایی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان هستند، مبدل گردد، مصئون می سازد. یک افغانستان امن و باثبات، همکاری قابل توجهی را برای منطقۀ خود که در عرصه های امنیت، ثبات و توسعه به هم پیوسته است، ارزانی می دارد.
2.   افغانستان و ملل ایساف در عزت بخشیدن به همه آنان –  افراد ملکی یا نظامی، افغان یا خارجی- که زندگیشان را برای دستیابی به یک افغانستان موفق، صلح آمیز، و با ثبات از دست داده اند، هم نظرند. ما ستایش ویژه خود را از رشادت نیروهای مسلح افغانستان و کشورهای عضو ایساف، که زنده اند، آموزش می دهند و هر روز پا به پای یکدیگر، همرزمی می کنند، ابراز می کنیم. ما مصمم هستیم که همه قربانی های ما بوسیلۀ مشارکت قوی دراز مدت ما، که آیندۀ بهتری را برای مردم افغانستان به ارمغان خواهد آورد، به حق دانسته خواهد شد.

اصول عمومی
3.                      تلاشهای ما بخشی از تداخل گستردۀ جامعه جهانی، چنانچه در کنفرانس کابل در جولای سال 2010، پروسۀ استانبول در بارۀ امنیت و همکاری منطقوی که در نومبر سال 2011 برگزار شد، و کنفرانس بن در دسمبر 2011، بدان اشاره رفت، می باشد.
4.                      ما تعهدات راسخ متقابل را، که در کنفرانس بن مورخ 5 دسمبر صورت گرفت و اساس مشارکت درازمدت ما را تشکیل میدهد، به یاد داریم. در این زمینه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم قاطع خویش را در رسیدگی به تعهدات خود برای یک جامعۀ دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون و حکومتداری خوب، به شمول پیشرفت در مبارزه با فساد، جایی که حقوق بشر و آزادیهای بنیادین شهروندانش، به شمول برابری مردان و زنان و مشارکت فعال هر دو گروه در جامعه افغانی، احترام میشود، تایید مینماید. پروسه های انتخاباتی پیش رو باید با تمام حرمت به حاکمیت ملی افغانستان و در مطابقت با قانون اساسی افغانستان انجام یابد. شفافیت، فراگیری و اعتبار آنها نیز حایز اهمیت بزرگ خواهد بود.  در این زمینه، پیشرفت مداوم در راستای این اهداف قوای بین المللی حافظ صلح را در جهت فراهم آوری حمایت تاسال 2014 و بعد از آن تشویق خواهد نمود.
5.                      ما بر اهمیت مشارکت کامل زنان افغان در بازسازی، روندهای سیاسی، و پروسۀ صلح و آشتی در افغانستان و نیاز به احترام به ترتیبات نهادی حفاظت کننده از حقوق شان، تأکید می نماییم. ما به تطبیق قطعنامۀ شمارۀ 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص زنان، صلح و امنیت متعهد باقی خواهیم ماند.  ما همچنان نیاز برای محافظت اطفال در مقابل تاثیرات زیان آور منازعات مسلحانه را در مطابقت با قطعنامه های مربوطهء شورای امنیت ملل متحد درک مینماییم.

تکمیل نقشۀ راه لسبون و بنا نهادن مشارکت با دوام
6.                      در لسبون در نومبر 2010، ما در خصوص انتقال مرحله ای مسئولیتهای امنیتی از آیساف به نیروهای ملی امنیتی افغان تصمیم گرفتیم، تا افغانها را برای اخذ مسئولیت کامل امنیتی شان توانمند نموده باشیم. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وناتو- ایساف به این استراتیژی انتقال، که در ماهء جولای 2011 شروع گردیدمتعهد باقی می مانند. پروسهء انتقال بطور برگشت ناپذير جریان دارد و الی ختم سال 2014 تکمیل خواهد گردید. ما همچنان در این زمینه اهمیت راهکار جامع و بهبود مداوم در حکومت داری و انکشاف را درک می نماییم.
7.                      موج سوم ولایات برای ورود به پروسۀ انتقال توسط رئیس جمهور کرزی به تاریخ (24 ثور 1391 )اعلام شد. این بدین معناست که به زودی دیده خواهد شد که 75 درصد از جمعیت افغانستان در نواحی زندگی می کنند که نیروهای ملی امنیتی افغانستان رهبری امنیت آن نواحی را به دست دارند. الی اواسط سال 2013 همه بخش های افغانستان پروسه انتقال را آغاز کرده خواهند بود و نیروهای افغان در رأس امنیت همه سرزمینشان قرار خواهند داشت. این امر، مرحلۀ برجسته و مهمی در نقشۀ راه لسبون را نشان خواهد داد. ایساف برای تکمیل مأموریت خود، نیروهای خود را به صورت تدریجی و مسئولیت پذیرانه تا 31 دسمبر 2014 خارج خواهد ساخت.
8.                      موفقیت پروسۀ انتقال با پیشرفت قابل ملاحظۀ نیروهای ملی امنیتی افغان از زمان لسبون در عرصه های توانمندی و مسلکی سازی، تحقق خواهد یافت. سربازان افغان به طور افزاینده رهبری عملیاتها را  در خاک افغانستان به عهده دارند. نیروهای افغان، هم پولیس و هم اردو، قادر به حفظ امنیت مناطقی که وارد پروسهء انتقال گردیده است ثابت گردیده اند.
9.                      تکمیل پروسۀ انتقال به معنای پایان تعهدات جامعۀ جهانی در قبال ثبات و توسعۀ افغانستان نیست. افغانستان و ناتو باری دیگر تعهد خویش را برای توسعۀ بیشتر مشارکت دوامدار افغانستان-ناتو که در سال 2010 در لسبون امضا شد، در تمامی ابعاد آن، تا سال 2014 و پس از آن، به شمول تدوین طرح  درستکاری(Integrity Initiative)، تصریح می نمایند. در این زمینه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و مقامات ناتو ، مشورتهای خویش را در راستای شکل دهی مشارکت با دوامدار، تعمیق خواهند بخشید.
10.                 به هر صورت ما از اینکه تعدادی از کشورهای عضو ایساف موافقتنامه های مشارکت دو جانبه با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را به  نتیجه رسانده اند، و یا در پروسۀ به شهر رساندن آنند استقبال می نماییم. این چارچوب های مشارکت دوجانبه اساس همکاری و دوستی میان یک افغانستان مستقل، دارای حاکمیت ملی و دموکراتیک با کشور های متذکره را بر مبنای مساوات و منافع متقابل تشکیل میدهد.

پس ا ز ۲۰۱۴
12.  به هدف حفظ و تقویت ترقی قابل ملاحظه و دست آورد مشترکی که به دست آمده است، کشور های آیساف بالای تعهد دوامدار خویش به امنیت افغانستان  پس از سال 2014 مجددا تاکید مینمایند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به استقبال از این حمایت ادامه میدهد.
13. آیساف، به شمول ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان، در رسیدن قوای امنیتی ملی افغان به سطح بالای توانمندی و ظرفیت امروزی خویش، یک نقش کلیدی بازی نموده است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان مجدداً تصریح مینماید که ناتو با دیگر کشورهای همکار هنوز هم درآموزش، مشورت دهی و کمک به نیروهای ملی امنیتی افغان یک نقش اساسی دارد، و از این سازمان میخواهد تا به حمایت خویش در این زمینه ها ادامه بدهد. با تکمیل پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی در ختم سال 2014، ماموریت ناتو از حالت محاربوی به یک ماموریت جدید، یعنی ارایه آموزش، مشورت و کمک تغییر خواهد کرد، که با ماموریت فعلی آیساف متفاوت خواهد بود.
14. ما موافقت داریم تا برای ایجاد همچون یک ماموریت جدید تحت رهبری ناتو کار نماییم. ما اطمینان خواهیم داشت که این مأموریت جدید دارای یک بنیان حقوقی درست، مانند قطعنامه یی از شورای امنیت سازمان ملل متحد، می باشد.


حمایت از قوای امنیتی ملی افغانستان
15. افغانستان با حمایت کشورهای عضو ایساف، به انکشاف نیروهای امنیتی که تحت  حاکمیت قانون اساسی بوده و توانایی تامین امنیت تمام اتباع افغانستان را داشته باشند، متعهد می باشد. قوای امنیتی ملی افغان تحت رهبری ملکی مؤثر، در تطابق با  حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر وظیفه اجرا خواهد کرد.  
16. در کنفرانس بین المللی افغانستان در بن به تاریخ 5 دسمبر 2011، جامعه گستردۀ جهانی تصمیم گرفت تا از آموزش، تجهیز، تمویل و انکشاف توانایی های قوای امنیتی ملی افغان پس از ختم پروسه انتقال حمایت نماید. کشورهای عضو ناتو و آیساف تعهد قوی خویش را نسبت به این پروسه یک بار دیگر بیان  میدارند و نقش خویش را در راستای پایداری مالی قوای امنیتی ملی افغانستان ایفا خواهند کرد. ما همچنین از جامعه جهانی میخواهیم تا  به این پایداری درازمدت  متعهد گردند. سرعت و اندازه تقلیل تنظیم شده قوای امنیتی ملی افغان از نقطه اوج به یک سطح پایدار با در نظر داشت شرایط بوده و تصمیم در مورد آن توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مشورت با جامعه بین المللی گرفته میشود.   مودل مقدماتی تعریف شده از جانب جامعه جهانی و دولت افغانستان، تعدادآینده قوای امنیتی ملی افغان را به تعداد مجموعی 228500 با بودجه تقریبی سالانه 4.1 میلیارد دالر امریکایی تجسم می نماید. و این مودل با در نظر داشت شرایط محیط امنیتی موجود به صورت منظم مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
17. حفظ  یک قوای  کافی و توانای  امنیتی ملی افغان  مسولیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت جامعه جهانی میباشد. منحیث جز یی از جامعه گسترده جهانی و با در نظر داشت تقویت میکانیزم های موجود، ما سهم خویش را در  زمینه انکشاف هرچه بیشتر میکانیزم های مناسب، همسان و موثر تمویل و تنظیم هزینه برای تمام شعب قوای امنیتی ملی افغانستان ایفای خواهیم کرد. . این میکانیزم ها انعطاف پذیر، شفاف ، قابل توضیح ، سود آور بوده و مشمول اقداماتی در امر مبارزه با فساد خواهد بود. این ها تفکیک بین وجوه مالی برای اردو و پولیس و همچنان انکشاف بیشتر ظرفیت در داخل وزارت خانه ها و نهادهای امنیتی افغان خواهد بود. 
18. با توسعه اقتصاد افغانستان و رشد عواید داخلی، اندازه سهم سالانه افغانستان  به صورت فزاینده از رقم ابتدایی 500 میلیون دالر امریکایی در سال 2015 به شکلی افزایش خواهد نمود که حداکثر الی سال 2024 افغانستان مسولیت کامل تمویل قوای امنیتی خویش را به دوش گیرد. در روشنایی این نکته، در جریان دهه تحول ما توقع داریم که کشورهای کمک کننده بین المللی مقدار سهم کمک مالی خویش را متناسب با خواست دولت افغانستان مبنی بر ازدیاد مسئولیت های مالی آن کاهش خواهند داد.
19. با انکشاف و  مسلکی شدن بیشتر پولیس ملی افغان، آنها در راستای یک نیروی پایدار، قابل اعتبار و حسابده به  صفت نیروی حاکمیت قانون رشد خواهد نمود که مسولیت اساسی امنیت داخلی را بدوش خواهند داشت. . این نیرو باید توانایی حفظ نظم و آرامش را برای مردم افغان منحیث بخشی از سیستم تنفیذ قانون گسترده افغانستان داشته باشد. این امر مستلزم پلان مناسبی است  که از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان در حمایت مناسب  بورد بین المللی همآهنگی پولیس(IPCB) یا نهاد جایگزین آن ایجاد خواهد شد. .اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان هر دو یکجا نقش اساسی را در تامین ثبات، حمایت از حکومتداری مشروع و انکشاف پایدار اقتصادی در سرتاسر کشور بازی خواهند کرد.

به سوی یک افغانستان صلح آمیز، باثبات و مرفه
20. یک پروسه سیاسی که به مصالحه و ادغام مجدد موفقانه منتج گردد برای یک افغانستان صلح آمیز و باثبات اهمیت کلیدی دارد. در این مورد، ما بالای اهمیت اصولی که در کنفرانس  بن روی آنها تصمیم گرفته شد یک بار دیگر تاکید مینماییم.  این ها پروسه هایی اند که به مصالحه می انجامد و باید به رهبری و مالکیت واقعی افغانها صورت بگیرد، باید فراگیر باشد، از منافع مشروع تمام مردم افغانستان بدون در نظر داشت جنسیت و وضعیت نمایندگی کند. مصالحه باید شامل تایید مجدد حاکمیت ملی، ثبات و یکپارچگی افغانستان، محکوم کردن خشونت، قطع رابطه با تروریزم بین المللی، و احترام به قانون اساسی افغانستان، به شمول احکام حقوق بشری آن، خاصتا در مورد حقوق زنان باشد.

21. یک افغانستان صلح آمیز، باثبات و مرفه مسلماً به انکشاف اجتماعی و اقتصادی تمام منطقه کمک خواهد نمود، و موجب پیشرفت در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیر قانونی تروریزم و جرایم میشود. درین مورد همکاری و حمایت منطقوی برای ثبات در افغانستان کلیدی میباشد. دو نشست مهم دیگر در جهت تامین تعهد آینده شرکای منطقه ای و بین المللی در راه است. کنفرانس وزرا در کابل  در مورد پروسه استانبول که قرار است یک بسته مقدماتی تدابیر اعتماد سازی را راه بیندازد، و درکنفرانس  توکیو جامعه جهانی و رهبری افغانستان یک چارچوب را برای کمک های انکشافی آینده به بحث خواهند گرفت.
22. وظیفه ما هنوز به اتمام نرسیده است. اما در روشنایی دست آوردهای عمده ما و با تقویت هرچه بیشتر تعهد محکم و مشترک ما، مطمین هستیم که مشارکت قوی  ما  به آیندۀ بهتر  افغانستان منتهی خواهد شد.