-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۶, شنبه

تصویب «پیمان استراتیژیک»/ شکست پاکستان وایرانراهکاررأی گیری علنی، پول های ایران وزحمت کشی های پاکستان را برباد کرد.


ازقبل درخور پیش بینی بود که سند پیمان استراتیژیک درمجلس نماینده گان با اکثریت آرا به تصویب می رسد. علت این امر، درقدم اول، حمایت احزاب سیاسی؛ درگام دوم، استقبال افکارعمومی مردم و درمرحلۀ بعدی، حساس شدن رسانه ها ودوربین های خبری برای شناسایی دسته ها، افراد وگروه های مخالف این پیمان بود.
با وصف آماده گی ها از سوی شبکه های رسمی وجاسوسی ایران وپاکستان به هدف ایجادمانع پرسروصدا دربرابر مصوب شدن «پیمان استراتیژیک»، دولت وحکومت، با استفاده از راهکار «رأی گیری علنی» توانست عوامل پول گیرواجیر کشورهای همسایه را دریک موقعیت دشوار دهد. دسته های «ضیافتی» راه دیگری جز بلند کردن کارت سبز نداشتند.
بی تردید، اگر رأی دهی غیرعلنی می بود، ایران وپاکستان دست بالا پیدا می کردند. اما هیچ یک از وکلای وابسته به ایران و پاکستان، دررأی گیری علنی حاضر نشدند اعتبار وسیمای خود را به عنوان عامل بیگانه درنظر مردم افغانستان مخدوش وذلیل کنند. مگرنوش جان شان؛ که پول های کلانی را به جیب زدند وحالا می توانند کیف کنند!
اما شکست ایران وپاکستان شکست قطعی ودایم نیست. چه بسا که روز های دشوار واحتمالاً پرتلفاتی درپیش است.