-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

مخالفت حکومت با نشرگزارش «جنایات جنگی»

روزنامۀ «چشم اندازآنلاین» حدود سه ماه قبل به نقل ازبرخی مقامات ملل متحد درآسترالیا خبر داده بودکه به زودی گزارش کامل «جنایات بشری درسه دهۀ گذشته درافغانستان» ازسوی ملل متحد انتشار خواهد یافت.
اکنون عنوان شده که این گزارش، درآستانۀ برگزاری کنفرانس توکیو دراختیاررسانه ها قرار داده خواهد شد.
انتشارگزارش درمورد جنایات بشری، همیشه ازسوی مقامات بلند پایه دردولت افغانستان به مثابۀ اعلام جنگ با حکومت گران تلقی شده است. این موضوع بار دیگراز سوی حقوق بشرافغانستان دردستور کارقرارگرفته است. آذریون متین یک مسئول حقوق بشر به رادیو آزادی گفته است که با نشر گزارش جنایات جنگی درافغانستان، شماری ازمقامات برحال درحکومت کنونی وهمچنان رهبران طالبان ودیگرجنایت کاران درسه دهه، زیرضربه قرارخواهند گرفت.

وی گفت:

 این گزارش در حقیقت جنایت های را ترسیم می کند که در سه دههء گذشته به وقوع پیوسته اند.
معلوم دار زمانی که شما جنایت ها را مستند می سازید، مرتکبین جنایت های نیز مطرح اند و متاسفانه مرتکبین این جنایات امروز در صحنهء سیاسی حضور پر رنگی دارند.
بناً وقتی که این گزارش به نشر برسد این یک اخطاریه به طالبان نخواهد بود به جنایتکاران سه دهه نیز خواهد بود.

سال گذشته سه تن ازمسئولان کمیسیون حقوق بشر ازسوی رئیس جمهور کرزی که به نشروآماده سازی این گزارش مظنون بودند، از کاربرکنار شدند.