-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۱, دوشنبه

دفاتر ویژۀ اطلاعات ایران دروزیراکبرخان وشهرنو

 انجنیراحمد شاه احمدزی دفاترتماس ویژۀ سپاه پاسداران ایران را درکابل اداره می کند. به دنبال انتقاد صریح جنرال عبدالرحمن رحمن معین امنیتی وزارت داخله درمورد ایجاد جبهات استخباراتی وترور از سوی ایران وپاکستان، گزارش ها حاکی اند که حلقات پاکستان وایران درکابل، فعالیت های خود را به هدف تخریب ذهنیت عامه درمورد پیمان استراتیژیک افغانستان با امریکا درچهارچوب برنامه های منظم، هم آهنگ کرده اند.
منابع ویژۀ امنیتی خبر داده اند که درمرحلۀ اول دفاتررسمی سپاه قدس وشعبات حراست از اطلاعات سپاه پاسداران ایران دروزیراکبرخان وشماری از خانه های اجاره ای درشهر نو کابل افتتاح شده است.
 این دفاتر که ظاهراً از سوی افغان ها اداره می شود، بدون توجه به قوانین دپلوماتیک وقوانین جاری درافغانستان به کار شروع کرده است. روزنامه آرمان ملی نیز با تأیید این تحرکات نوشته است که یکی از سران جهادی مسئولیت کمپاین تأمین ارتباط نماینده گان ولسی جرگه، مشرانو جرگه وگروه های اجتماعی با نماینده گان ایران را برعهده گرفته است. درهمین حال یک منبع امنیتی درتماس با «اتاق خبروتحلیل» فاش کرد که شخصیت جهادی که ازوی درگزارش نام گرفته شده، انجینراحمد شاه احمدزی است که ده ها خانه وجایداد دروزیراکبرخان کابل دارد. انجنیراحمدشاه احمدزی زمانی معاون عبدالرب رسول سیاف رهبراتحاد اسلامی بود ودردولت مجاهدین مدتی به حیث معاون رئیس جمهور ایفای وظیفه می کرد. وی درحال حاضر ارهبرجبهه وحدت اسلامی افغانستان است که تحرکات خود برعلیه پیمان استراتیژیک وایجاد آشوب مردمی درکابل وولایات را آغاز کرده است. جبهه وحدت اسلامی درنتیجۀ چهاربارسفرموصوف به ایران اعلام موجودیت کرد ومخارج آن به طورکامل از سوی سفارت ایران تأمین می شود.
شماری از نهاد های مشکوک وخردوریز دیگر که درسال های اخیر ازسوی ایران تشکیل وحمایت مالی شده وبرای استفاده درهمین مواقع پرورش یافته اند نیز دریک زنجیرۀ ارتباطی، فعالیت های شان را به هدف تولید غایله درکشور با احمد شاه احمد زی هم آهنگ کرده اند.
پروژۀ مداخله بازدارنده درخاک افغانستان ازسوی ایران مدت ها پیش از سوی آیت الله علی خامنه ای ودیگر سران نظامی ایران اعلام شده بود.
 اینک درپی امضای پیمان استراتیژیک وبرگزاری کنفرانس شیکاگو، تحرکات مذکور از حالت اختفا وتشریفات دپلوماتیک بیرون شده وشکل چالش ومقابله را به خود گرفته است. برخی اطلاعات ازایجاد مراکزمشترک ایران وپاکستان درولایات جنوب وشرق نیز دردست است اما جزئیات روشن درین باره دردسترس نیست.
منابع نزدیک به امنیت ملی درکابل می گویند که ارسال پیامک های هشدارآمیز و اشاعۀ آوازه های ترور نماینده گان مردم درشورای ملی به طور کل از سوی شبکه های هم آهنگ شدۀ پاکستان وایران سازماندهی می شود. این منابع همچنان می گویند که مخارج عملیات درداخل افغانستان وتمویل گروپ های حامی ایران وپاکستان منحصراً ازسوی ایران پرداخته می شود.