-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۳۱, چهارشنبه

درخیابان های جمهوری اسلامی وضع این گونه است
این عکس صحنه ای از یک قمه کشی وسط خیابان های تهران است. آن سهل انگاری که این عکس را گرفته، نام خیابان را که ننوشته هیچ، درباره ماجرا هم چیزی ننوشته. مثلا معلوم نیست دو گروه باجیگیرند که گریبان هم را گرفته اند؟ سرنشینان دو موتور سیکلت اند که به جان هم افتاده اند؟ یا سرنشینان یک اتومبیل با موتور سوارانی که همگی از یک قماش بنظر می رسند درگیر شده اند.
با این همه، آنچه مسلم است، اینست که آن چماق کشی و قداره بندی لباس شخصی ها و اوباش تحت فرمان بسیج و سپاه، این محصول خیابان را هم به بار آورده است. وقتی زبان حکومت با مردم کتک است و زورگوئی، زندان و شکنجه و چماق خیابانی و قمه و خنجر و نارنجک، زبان خیابانی آنها که نه سپاهی اند و نه بسیجی و نه مردم معترض به کودتا علیه رای شان، جز این می تواند بشود؟