-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۲۴, چهارشنبه

جهاد ومقاومت تیرشد؛ در قندهار خانه جورمی کنم.کشتی لرزان وسط آب ؛ کارد های تیز بر کمر نا خدای قندهار
تدارک برای کودتای دیگر درانتخابات سوممحمود کرزی، بازرگان بدون لبخند، درهمکاری با « کابل بانک» یکی ازصحنه گردانان انتخابات سال 1388 بود. وی حالا می گوید: کشور را غاصبین وجنایتکاران فراگرفته! حکومت که هر کار مى کند، کسى نيست که از آن پرسان کند.
محمود ازیکنیم سال پیش، اوقات تلخی وعیب جویی از حامدکرزی را هم شروع کرد. حامدکرزی به ایشان گفته بود:
تو ازبرکت موقعیت من به این همه آرگاه وبارگاه رسیده ای!
محمودپاسخ داده بود: اگرپشتیبانی من ازتو نباشد، کارت تمام است.
حالا فکرمی شود که محمود چتری خود را از بالا سرحامدکرزی برداشته است.
این بارنیزهمه چیز با کرزی وفهیم تفاهم وبسته بندی شده است.
معاونت اول قیوم کرزی، به نیابت از آل تجارت- سیاسی مارشال فهیم، ممکن است دکترعبدالله یا قانونی باشد. استاد خلیلی هم کسی را ازسوی خود به جای خودش معرفی خواهد کرد.
چتری «مثلث ارگ» بالای قیوم کرزی
انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 یک کودتای سازمان یافته «خان ها» ی «تنظیمی» علیه دموکراسی درداخل و همچنان برضد مدیریت جهانی بود. درحالی که سلالۀ «بن اول» می باییست منقرض می گشت، سناریوی بازگشت مارشال فهیم درمقام بازوی نظامی کرزی، ازیک سو انتظارات «مردم سالاری» درداخل را منجمد کرد وازجانب دیگر، محاسبات امریکا وجهان را به هم زد.
درماه ثورهمان سال، کای ایده نماینده سازمان ملل در کابل درواکنش به بازگشت مارشال فهیم گفت: « تصمیم کرزی مبنی بر وارد کردن مارشال فهیم به کابینه آینده خود موجب سلب حمایت جامعه جهانی از وی می‏گردد.»
چه وضاحتی بهترازین!
مثلث محافظه کار بی توجه به این حرف ها، قدرت را به نفع خویش تمدید کرد. نتیجه همان شده است که تا این دم، وضع کشوربه سوی پیچیده گی ووخامت پیش می رود.
 دیدگاه اتحادیۀ «خانواده گی» عوض نشده؛ پس چه چیزی درعقب صحنه جریان دارد؟
رئیس جمهورکرزی، وضع مملکت را به «انسداد بطنی» تشبیه کرده است که اصطلاح پزشکی آن، «اپندکس» است. روشن است که اپندکس بدون جراحی درمان نمی شود. یعنی اصلاحات ریشه ای. غیرازشخص بیمار، چه کس دیگری مانع است؟ علی رغم خزش زیرزمینی خطرات وامکان قطع کمک های بین المللی، بربقای قدرت،  پافشاری دارند.
گام به گام دست رد به سینۀ امریکا می زنند؛ همزمان، پول وکمک طلب می کنند. ازین تناقض دردناک، حتی خوابزده ها احساس ترس می کنند؛ مگرمثلث (کرزی، فهیم، خلیلی)، پیشاپیش، ازجنس خودش نام نامزد دیگری را به گوش ها می ریزد:
قیوم کرزی!

مگراین بار موقعیت تیم حاکم ضعیف است. جنرال دوستم ومحقق که درآن زمان روستا به روستا به حامدکرزی کمپاین کردند، اکنون درجهت مخالف اند. برای دورکردن «جبهۀ ملی» ازسرراه، حتی گپ به خریدوفروش های کلان بکشد؛ حتی ممکن است از انتحاری های اجاره ای استفاده شود.
مارشال فهیم ازعملیات «سایه» و«ماجراجویی» جبهۀ ملی هراسان است. مأموریت کندن بال رقبا به دوش اوست.
مارشال فهیم دراوایل «حکومت مؤقت» خطاب به یکی ازمنقدان داخلی خود گفته بود:
حالا دیگرایام جنگ وجهاد «تیرشد». خیالات گذشته از سربدرکنید. فشاروخواهش های بیجا را ازسرمن بردارید؛ اگرمجبورم کنید، محل زنده گی خود را نیز تغییر می دهم ومی روم درقندهار «خانه جورمی کنم.» اگرحکومت ازدست برود، چه فرق می کند...می روم «کارپدری یعنی تجارت» خود را پیش می برم.
او انصافاً، سیمای حیات آیندۀ سیاسی وشخصی خود را، درهمین عبارت فشرده خوب به تصویرکشیده بود. اما تنها نکته یی که درگفتارش حقیقت نداشت، «تجارت پدری» بود.
قبل از«جهاد»، حیات خانواده گی فهیم خان، بنا به شواهد زنده ومسلم درپنجشیر، ازرهگذراستطاعت مالی وگذران زندگی، تقریباً زیرخط فقر قرارداشت. به هرحال، هیچ کسی منکرتغییردرزنده گی نیست؛ «کردم اشارتی ومکررنمی کنم.»
کشتی تجارتی؛ با ناخدای قندهار
افغانستان، هنوز میراث دار سنت پرهرج ومرج قرون گذشته، درغیاب «نظام» ملی است.
کشمکش فعلی، هرچند نقاب دموکراسی در چهره دارد؛ پهلوانی هایش، ازبارپارینه سنگین است. تفاوت سلطنت های نوبتی وبی خار پارینه دوران، با نوعیت امروزین حاکمیت مداری درچیست؟ درقرن ما، بیداری «ملی» کم وبیش جوش می زند و همه فی الواقع درصفحۀ شطرنج جامعۀ بین المللی درحرکتیم. مثل گذشته محصور در«قفس استراتیژیک» نیستیم. دماغ مردم، دیگرزیرلنگرملوک الطوایفی نمی خمد.
چون احزاب سیاسی ضعیف وکم شیمه اند. رأی عمومی به پای شخصیت های «منفرد» و صندوق «خان» های خانواده گی ریخته می شود.
این هم گفته باشیم، برخلاف قرون ماضی، «خان» ( به قول امروز«نخبه» ) ها قادرنیستند درچهاردیواربسته، سر مدعیان با شمشیر از تن جدا کند. یا «میل به چشمان شان بکشد.» یگانه پیشرفت قابل باور آن است که اتحاد خانواده گی برای رسیدن به قدرت، از دو یا سه قوم (مثال خانواده فهیم، کرزی، خلیلی) شکل می گیرد.  چون این نوع همایش ها، هیچ ربطی به «مردم سالاری» ندارد، بحران را نیزنقطۀ پایان نخواهد بود.

تدارک برای کودتای دیگر درانتخابات سوم
مجموعه گزارش ها ازقول منابع غیررسمی ونزدیک به تیم حاکم حکایه دارند که سناریوی حفظ قدرت، تحت نظرحامدکرزی از مدت ها پیش روی میزاست. مگر رئیس جمهوربه تاریخ 23 جوزا گفت:
«من شنیدم دیروز که محمود کرزی برادرم {نامزدی قیوم کرزی را} اعلان کرده، خود قیوم کرزی برای من تا به حال چیزی نگفته.»
فعلاً نام قیوم کرزی را به مطبوعات داده اند که تا چند ماه آینده، درافکارعمومی به امری پذیره یی مبدل شود.
محمود کرزی این بار نیز، درنقش مجری امور است.
ایشان درگفت وگوی ویژه با خبرگزاری پژواک ادعا کرد که نفوذ خودش درمیان باشنده های ولایات شمال رو به افزایش است. رخ دیگرگفتارش این است که رأی جنوب، شرق وغرب ازقبل ریزرف است. فعلاً یک مجری را مجوزداده اند که به نماینده گی ازسرنشینان کشتی تجاری سه خانواده، قطره قطره برگلوی مطبوعات بچکاند.