-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

احتمال باز شدن پنجرۀ «جبهۀ ملی» به روی حزب اسلامیتا کنون بین هیأت حزب اسلامی وحزب وحدت اسلامی مردم افغانستان چندین بار مذاکره صورت گرفته است.  


منابع آگاه که ازدرون حکومت افغانستان درحلقات «خودی» اطلاع رسانی می کنند، درتماس با «چشم اندازآنلاین» می گویند که هراس تیم حاکم از اتحاد میان «ائتلاف ملی» و«جبهۀ ملی» بسیار جدی است.
 برداشت این است که «ائتلاف ملی» گسترۀ مردمی ندارد؛ اما حلقات معینی از اهل نظر، ناظران سیاسی دارای قدرت تحلیل درآن اکثریت دارند. «جبهۀ ملی» قدرت مردمی وشاخه های نظامی دراختیاردارد مگر از داشتن تئوریسن های سیاسی وبرنامه ساز محروم است.
بنا برین اتحاد میان این دوتشکل، بی تردید تیم حکومت را از صحنه بدرمی کند. اما «ائتلاف ملی» جریانی است که دربخشی ازحکومت فعال است وهم درنقش دیده بان انتقادی ازسیاست های دولت حضور دارد.
اتحاد میان «ائتلاف ملی» و«جبهۀ ملی» به دلیل آن که ائتلاف ملی حاضر به پذیرش نقش رهبری کنندۀ «جبهه ملی» نیست، خود را ازنزدیکی عملی با آن کنار کشیده است. ازسوی دیگر، جبهه ملی درشمال، نواحی مرکزی وغرب ازحضور نظامی ومردمی برخورداراست، از«ائتلاف ملی» دربهترین حالت، به عنوان یک عضو جدید استقبال خواهد کرد؛ نه بیشترازآن.
ازجانب دیگر، ازلای خبرپراکنی های خصوصی چنین استنباط می شود که حزب اسلامی  با تشخیص این که دردو ائتلاف یاد شده، عنصرقومی پشتون های افغانستان حضوربرجسته ودرخور ندارند، قصد دارد به طورهدفدار، درمرحلۀ نخست، با نزدیک شدن به «جبهۀ ملی» این خلاء موجود را جبران کند.
خبرمشخص حاکی است که هیأت حزب اسلامی (جناح خارج ازحکومت) چندبار با جنرال عبدالرشید دوستم و استاد محقق مذاکراتی را انجام داده است. حصول توافق احتمالی بین حزب اسلامی و«جبهۀ ملی» بدون تردید به معنای واگذاری رهبری جبهۀ ملی به حزب اسلامی خواهد بود. اتحاد احتمالی، درواقع تولد «شورای هم آهنگی» دراوایل دهۀ هفتاد خواهد بود که با ظهورطالبان، دومتحد شورا ازصحنۀ جنگ خارج گردید وکمربند نظامی دوستم درشمال نیزدرنتیجۀ سازش جنرال ملک با طالبان شکسته شد.
درهرحال، تحرکات غیرعلنی شروع شده است. سفرجنرال دوستم درمعیت ده ها تن ازهوادارانش به عربستان سعودی ورزمایش مردمی دوستم درتخار وکندز ومیمنه توجه حزب اسلامی را که شمال را بستر اصلی خیزشگاه خویش می داند، به خود جلب کرده است. فکرمی شود که دوستم درعربستان با مقامات مهمی مذاکره کرده است که ازنظرحکومت، حزب اسلامی وطالبان مخفی نمانده است.
اتحاد حزب اسلامی، جنبش ملی وحزب تحت رهبری آقای محقق، با سرعتی غیرقابل اجتناب، اوضاع را به نفع جبهه ملی دگرگون می کند.
درهمین رابطه یک منبع خاص سیاسی مرتبط با جمیعت اسلامی واردوگاه «مقاومت» می گوید که حزب اسلامی به طور سنتی دربسترگاه اجتماعی شمال حضور دارد. نفوذ حزب درکوهستان، بغلان، پهندشت «شمالی» و اطراف کابل ازمحاسبات دوشاخۀ نظامی وسیاسی « جبهۀ ملی» بیرون نمی تواند باشد. منبع یاد شده می افزاید:
اگراوضاع طوری پیش برود که حزب اسلامی به عنوان ضلع سوم جبهه ملی وارد مسابقه شود، شرایط برای پیوستن تیم کرزی به این نیروی جدید مساعد می شود واین دو نیرو با هم به سازش برمی خیزند.
درصورت چنین تعاملات وآرایش های پیچیده ترازین، آینده حوادث دردست کدام نیروها خواهد بود؟