-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۱۰, شنبه

دپلوماسی طالبان به روایت لاس انجلس تایمز

لاس انجلس تایمز
روزنامه لاس انجلس تایمز در باره ستایش نادر و غیر معمول طالبان از هند یک تبصره نشر کرده است.

طالبان هفته گذشته از هند ستایش کردند چون به گفته آن ها تقاضای واشنگتن مبنی بر دخالت بیشتر در افغانستان را رد کرد.

روزنامه می گوید که گروهای تروریستی به این باورهستند که محور جدید هند و امریکا این گروها را تهدید می کند.

واشنگتن می خواهد که پس از خروج قوای ناتو از افغانستان هند برای پر کردن خلای امنیتی در افغانستان نقش خود در این کشور وسیعتر سازد.

اگرچه دهلی نو تعهدات درازمدت خود را برای تقویت ثبات و آرامی افغانستان ابراز داشته است ولی هند و امریکا بارها در مورد تطبیق تعهدات خود باهم دچار اختلاف شده اند.

به نوشته روزنامه لاس انجلس تایمز، امریکا به نقش پاکستان برای پیروزی در افغانستان اهمیت قایل است ولی هند در باره نیت های پاکستان شک و تردید دارد و پاکستان افزایش نقش هند در افغانستان را تحمل کرده نمی تواند.

پس به همین ملحوظ امریکا از ترغیب هند برای افزایش نقش این کشور در افغانستان دست کشید که مبادا پاکستان بیشتر اذیت نشود. و این موضوع برای طالبان که مورد حمایت پاکستان هستند قابل توجه بود.

روزنامه لاس انجلس تایمز می افزاید: امریکا چون از پاکستان بسیار مایوس شده در مقابل از هند ستایش و حتی از روابط این کشور با ایران پشتیبانی می کند.

لاس انجلس تایمز می نویسد:
معین وزارت خارجه امریکا رابرت بلیک در این اواخر پذیرفت که هند منافع مهم در ایران دارد. چون پاکستان اجازه نمی دهد که هند از راه زمین به افغانستان وسایل کمکی و تجهیزات انتقال دهد باید از راه ایران کار گیرد.

به گفته روزنامه این حالت برای طالبان نگران کننده می باشد. به گفته روزنامه اعلامیه طالبان در باره هند تصادفی و خارج از توقعات نه بود، بلکه این اعلامیه دقیقاً پس از پایان دور سوم گفتگوهای ستراتیژیک امریکا و هند که در نتیجه آن میکانیزم مشورتی دو کشور در باره افغانستان تاسیس گردید به نشر رسید.