-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

دولت وجبهۀ ملی، هردو راه را برای طالبان بازمی کنند

حکومت و«جبهۀ ملی» یکی اند؛ جنون اتهام زنی حرف تازه است


برچسب « تجزیه طلبی» به «جبهۀ ملی» به وسیلۀ برخی حلقات وابسته به تیم حاکم درکابل ضد واقعیت است
 اما با واقعیت های جنگ قدرت میان دسته های محافظه کاران پیوند دارد. برخی حلقات درتیم حاکم و دررسانه ها که جنون تعصب وتوحش قومی چشمان شان را کور کرده است، ناخواسته برآتشی هیزم می ریزند که هرگز دامن خود شان را رها نخواهد کرد. درافغانستان امروز، ضیاء مسعود، دوستم ومحقق، تمثال سراسر افغانستان نیستند.همان طوری که طالب والحاقی های آنان درحکومت کابل دررسانه ها، تصویرگر چهرۀ سراسری افغانستان نیستند.
 تجزیۀ افغانستان امرساده نیست ومجریان احتمالی چنین طرحی نیز خیلی ضعیف، وارفته، منفرد واحساساتی اند. نه از تاریخ چیز دندان بگیرسهم برده اند؛ نه گذشتۀ خود را تحلیل کرده اند ونه هم از جایگاه کنونی خویش دربستر حوادث برداشت سالم دارند.
جبهۀ ملی سال ها شریک قدرت سیاسی بوده ودر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری، از تیم کنونی حاکم در قدرت پشتیبانی کرده است. 
دردوانتخابات گذشته درظرف ده سال، سران جبهه ملی (مثل امروز) به ولایات مختلف شمال ومناطق مرکزی سفر کردند ودرمحضرهزاران تن از«وطنداران» یا هواداران خویش، سنگ حمایت از کرزی به سینه زدند و مردم را تشویق کردند که اگر ره سعادت می جویند، به «محترم حامدکرزی» رأی بدهند. نتیجه همان شد که این جماعت آرزو کرده بودند.
چون ایام «تقسیم وامتیازدهی» فرا رسید، جمعی به «حق خود» رسیدند وگروهی درحاشیه ماندند واستخوان های شان سنگین شد. بنا برین معادله معکوس شد. سفرهای ولایتی دو باره از سوی رهبران جبهه ملی شروع شد. این بار، مردم را به اعتراض دربرابر «محترم کرزی» فرامی خوانند.
مردم گیج شده اند که این چه گونه بازی است؟ این دسته از برکت همیاری با کرزی به کاخ ها وثروت ها رسیدند و به مردم نگفتند که این همه ازکجا آمد... حالا حدیث تازه از خطر طالب به لب دارند...
این یک بازی به خاطر سهمدارشدن درقدرت آینده است. تبلیغات حق هرشهروند است مشروط به این که به امنیت اجتماعی وسلامت کشور صدمه نرساند. مگرهمزمان با آهنگ خروج قوت های بین المللی از افغانستان وداغ شدن تنور رقابت بین محافظه کاران برسررسیدن به قدرت، طالبان درموقعیت غالب قرار گرفته اند. یا جبهه ملی ودولت با هم جبهه واحد علیه طالب تشکیل می دهند یا این که با طالب علیه یکدیگر سازش می کنند ویا این که طالبان هریکی را جدا جدا کمرشکن خواهد کرد.