-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۱۷, چهارشنبه

لاتری سفارت باردیگر به جاوید لودین برآمد

اکلیل حکیمی نمونه ترین دپلومات از جنس دپلومات های سمارقی درنظام افغانستان است که معلوم نیست ازکجا آمده اند و ایستگاه آخرشان کجاست. 

بربنیاد گزارش شبکۀ اطلاع رسانی اکلیل حکیمی سفیرافغانستان درواشنگتن که امور سفارت وحیثیت دپلوماتیک افغانستان را به میدان قمارهای شخصی خویش انداخته بود پس از رسوایی های اخیردرسفارت افغانستان، سرانجام به کابل فراخوانده شده است.
وزارت امور خارجه طی مکتوب رسمی خویش که مزین به امضای دکتور زلمی رسول وزیر امور خارجه کشور است، آقای اکلیل حکیمی سفیرکبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در واشنگتن دی سی آمریکا را ختم وظیفه و به کابل فراخوانده است.

منابعی از ارگ ریاست جمهوری فراخوانی سفیر متذکره را در پی برخورد های فزیکی دیپلوماتان آنسفارت با سفیر در پیوند دانسته و اضافه مینماید که احتمال احضار وی در پالمان و استجواب از جانب دادستانی نیز متصور است.

همچنان منبع از ورود تیم مقدماتی آقای حکیمی که شامل آقایان میرویس ناب، سروش یوسفزی، تقی خلیلی مستشاران برحال و مخلوع آن سفارت میشوند، خبر میدهد و می افزاید که تیم مذکور یک هفته قبل از فراخوانی آقای سفیر به کابل ، وارد کشور گردیده بودند که همزمان میشود به ورود آقای هارون الکو طرف اصلی دعوای سفیر و تیم کاری اش در سفارت که به اساس هدایت آقای اسحق الکو دادستان کشور و پدر هارون الکو برای اقامه دعوا علیه نامبردگان بمنظور اعاده حیثیت، به پایتخت فراخوانده شده بود.

منبع متذکره اضافه می نماید که رییس جمهور برای جانشینی آقای حکیمی ، آقای جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه را در نظر دارد که هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته است و همچنان مینگارد که الی تعیین سفیر در واشنگتن آقای زمری اعظمی مستشار آنسفارت از امور سرپرستی خواهد نمود.
درحکم برای ایشان آرزوی موفقیت شده است.