-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۳۱, چهارشنبه

حسنی مبارک تاوان سناریو سازی دروغین جهان را به تنهایی پرداخت


به خاطر بقای مصربه قفس رفت. درهمان قفس، درقفس تحقیر افتاد قلبش درهمان قفس ترکید.
ستمکاران چنبر زده برقدرت درکابل، حساب خود را داشته باشند.


ملت مصر حسنی مبارک را در جایگاهی چون آتاتورک برای ترکیه و رضا خان برای ایران به ستایش و قدر دانی خواهند 
نشست در کمتر از نیم قرنی این زمانۀ چپکی!

2- حسنی مبارک 60 سال برای میهنش جنگید و جنگید و جنگید. در ارتش برای حفاظت از مصر و غرور هم میهنانش! در سیاست برای توسعۀ کشورش. در اقتصاد بخاطر رفاه مصریان و در اجتماع بخاطر صیانت از مدرنیته و "عقب گرد ممنوع".

3- نمی خواهم روده درازی کنم در برشمردن سجایای رهبری حسنی مبارک بر مصر؛ حالا که دیگر معلوم شده در جوامع عقب مانده از قافلۀ پیشرفت و مدرنیته ریاست و رهبری بدون دُزی از انضباط و انسجام مدیریت و متأسفانه با تلفاتی کم و بیش همراه هم امکان پذیر نبوده و نیست. و حسنی مبارک کمترین تلفات ممکن را به مصر سی سال در زیر بیرق مدیریت عالی خودش تحمیل کرد.

4- درست است که او به جرم کهن سنی مرد اما؛ در مرگ یکباره اش - در حالیکه پیش بینی به این زودی نمی شد - می توان برخی سمبل های "دق کردن" هم دید. همانطور که مردن آخرین شاه ایران را هم نمی توان فقط بعهدۀ سرطانش نوشت. حسنی مبارک درست مثل شاه ایران در کمتر از یکسال و نیم از برکناریش مرد درست در روزی که خبردار شد که میهن محبوبش اینک در حال فرورفتن در چنگال یک سازمان ایدئولوژیک واپس گرای دینی است.

5- مبارک بخاطر مصر در مصر ماند و بخاطر مصر حاضر به قفس رفتن و محاکمه و نمایش توده ای آن هم شد در حالیکه در پشت صحنه هنوز هم ژنرال طنطاوی را با نهیب صدا می کرد و حاضر به قبول خفت زندانی شدن نمی بود. معلوم است که مردانی چنین مرد و مغرور و شیدای مردم و سرزمین زادگاه خویش خیلی دوام نمی آورند در دیدن هر آنچه دیدنی نیست.

6- ملت مصر بسیار زودتر از آنچه که ممکن است خواهند دریافت که اگر نه تنها قهرمان مصر حداقل یکی از مردان تجدید ناپذیر میهنشان را از دست داده اند. مطمئنم که بسیار زود مدفن این مرد نکو نام میهن پرست زیارتگاه مصری های رسته از بند خرافه و جهل و عقب ماندگی خواهد شد. مردان و زنان جوانی که در میدان تحریر قاهره آرزوی مرگ او را کردند هنوز یکسال نگذشته از آن کابوسی که رؤیایشان شده بود امشب اشکی در خلوت هم شده بخاطر مبارک قهرمان خواهند ریخت. خدایش آمرزیده است او را! یا...هو