-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۳, شنبه

ملاعمرصاحب ارزگان وفهیم قسیم صاحب پنجشیر نیست


از زبان کرزی باید می شنیدم که دستور توقیف و دستگیری محمود کرزی، حصین فهیم و نبی خلیلی صادر شده


کابل پرس: داکتر رمضان بشردوست نماینده ی مردم در پارلمان افغانستان، در واکنش به سخنان امروز حامد کرزی در تالار پارلمان، به کابل پرس گفت که صاحب افغانستان نه ملا عمر است و نه قسیم فهیم. ملا عمر صاحب ارزگان هم نیست و قسیم فهیم صاحب پنجشیر هم نیست. افغانستان مال مردم آن است و این مردم هستند که صاحب این کشور می باشند و نه ملا عمر و قسیم فهیم.

حامد کرزی در سخنان امروز خود در تالار پارلمان داستانی از قسیم فهیم و یکی از سران طالبان گفت. جملات کرزی این است: " اینها در یک مجلس بودند در یک کشور همسایه افغانستان، یکی از بزرگان خارجی برای شان گفت که ما حاضر هستیم شما را در همین جای که هستید بالاتر از هندوکش جابجا کنیم، جنوب را فراموش کنید. این الفاظ دقیق شاید نباشد ولی من داستان را به همان ترتیب که شنیده بودم برای تان گفتم، مارشال گفت که گلویم گرفته شد و عقده به دلم آمد و برایش گفتم که ما در اینجا این سنگ را لعل میگویم که در بدخشان داریم ، در جنوب افغانستان اینرا تیگه و دبره میگویم، هر دو آن یکی است و ما صاحب تمام این خاک هستیم. از این سر تا آن سر، فهیم خان برای شان گفته بود که من خود را صاحب این خاک میدانم. آفرینت، داستان دیگری برای تان دارم از جانب مقابل که امروز با ما به جنگ است و این تازه است این داستانی است که به من گفته نشده به یکی از برادران گفته شده است و آن نفر را می شناسم از بزرگان طالبان است. پرسانش میکنم که حقیقت است. گفت با آمدن قوای ناتو و امریکایی ها به افغانستان ، مقامات پاکستان ما را خواست و من از ملا محمد عمر آخند اجازه گرفتم و رفتم به کویته پاکستان و در کویته به دفتر استخبارات پاکستان رفتیم و در آنجا در یک اطاق ما را نشاندند و به من گفتند که شما قوت های تانرا جمع کنید بیاورید به یک قسمت افغانستان، ما و خارجی ها بین خود جور آمدیم همین قسمت را برای شما می سپاریم."

داکتر رمضان بشردوست در پاسخ به این سخنان کرزی می گوید، زمانی با جاسوس های خارجی نشستن یک لکه ننگ بود. امروز متاسفانه با جاسوسان نشستن نشانه افتخار شده است. در فرهنگ ما این گونه رفتار شرم آور است.

حامد کرزی در سخنان خود گفت که فساد، غصب زمین های مردم، غصب زمین های دولتی به اوج خود رسیده است.

داکتر رمضان بشردوست در پاسخ به این اظهارات کرزی به کابل پرس گفت که: در عین زمان، کرزی با افرادی به پارلمان آمده بود که از طرف خودشان متهم به غصب زمین هستند. ما امروز در تالار ولسی جرگه عزیز لودین و اسماعیل خان را در کنار هم می بینیم. لودین مدت سه ماه اسماعیل خان را در هرات متهم به غصب ده ها جریب زمین در هرات می کند. به خصوص زمین های زابلی را که به معارف افغانستان تحفه داده و لودین می گوید اسماعیل خان آن ها را غصب کرده است. اگر لودین دروغ می گوید و به وزیر بر حال کابینه تهمت وارد می کند، باید از نظر جزایی تحت تعقیب قرار بگیرد.

اگر لودین راست می گوید، حداقل کرزی باید شرم می داشت که اسماعیل خان را با خود به تالار ولسی جرگه نمی آورد.

از طرف دیگر، روبروی کرزی فهیم و خلیلی نشسته بودند که هر دو برادران شان متهم به غصب زمین می باشند. بنابر این، وقتی کرزی می گوید مصلحت نمی کنم و تغییرات وارد می کنم؛ من به عنوان وکیل واقعی مردم افغانستان که صدا و درد آن ها هستم، امروز از زبان کرزی باید می شنیدم که دستور توقیف و دستگیری محمود کرزی، حصین فهیم و نبی خلیلی صادر شده و آن ها از سوی سارنوالی تحت تعقیب هستند. آنوقت بود که به حرف های کرزی باور می کردم. ولی امروز کرزی ماننند همیشه خاک به چشم مردم انداخت.

حامد کرزی امروز در بخش دیگری از سخنان کرزی خود گفته بود از خارجی ها، آمریکا و کشورهای دیگر می خواهد که قراردادهای تجارتی و بازسازی خود را به اراکین و اقارب دولت افغانستان ندهند، از 4 سال قبل به آن ها گفتیم که این کار را نکنید. که باعث فساد در اداره افغانستان می شود.

داکتر رمضان بشردوست در پاسخ به این بخش از سخنان کرزی گفت که من به عنوان نماینده مردم از کرزی می پرسم، قبل از اینکه خواهش از آمریکایی ها بکنی، چرا خودت برای اقارب خودت و اقارب معاونین خود، قراردادهای دولتی می دهی. تمام اقارب مقامات که از خارجی ها قرارداد گرفته اند، این قراردادها را به زور شخص حامد کرزی، معاونان وی و وزرا گرفته اند.