-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

اکبربای علیه دوستم دو باره فعال شده


گزارش می رسد که اکبربای حریف آتشین مزاج وسوگند خوردۀ جنرال دوستم، تحرکات سختی را به هدف کسب پشتوانۀ سیاسی ونظامی به راه انداخته است. از زمان به هم خوردن رابطه بین جنرال دوستم و اکبربای، هرگاه دوستم از آدرس حلقاتی در داخل دولت افغانستان زیر ضربه قرار گرفته، اکبربای بال وپر گرفته و به دشمنان دوستم مراجعه کرده است. اما درقضایای قبلی، همین حلقات مستقر درارگ، اکبربای را یک مدت علیه دوستم علم کردند وسپس با «جورآمد» دوستم با تیم حاکم، دوباره درحاشیه انداختند.
اکبربای قصد دارد به عنوان بدیل قابل اعتماد دراجتماع ازبک ها وترکمن تباران افغانستان ظاهر شود. وی تا کنون چند بار با مقامات سفارتی انگلیس وامریکا به منظور جلب یاری بین المللی ملاقات کرده است. نتایج تماس های وی هنوز مشخص نشده است.  تماس های اکبربای با فرمانداران محلی درشمال از جمله استاد عطامحمد نور ودیگران نیز، نتایج مشخصی نداشته است. هنوز معلوم نیست که اکبربای دردیدار با مارشال فهیم و رئیس جمهور کرزی چه دست آورده هایی داشته است. گروهی به این خیال اند که داشتن دشمنی مثل اکبربای ممکن است برای براندازی دوستم کارساز باشد؛ اما گزارش ها حاکی اند که شاخۀ نظامی جنبش ملی همچنان فرمان پذیر جنرال دوستم است. جبهه گیری دوستم علیه ارکان کلان دولت، چیزی نیست که اکبربای بتواند آن را خنثی کند.
با توجه به تیره گی رابطۀ دوستم با فهیم وتیم خاص کرزی، اکبربای هنوز هم به عنوان یک ذخیرۀ احتیاطی که بتواند درآینده علیه دوستم وارد عمل شود، مورد حمایت دولت افغانستان است.