-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۱۷, چهارشنبه

طرح کودتای انتخاباتی ازسوی حامدکرزی ومارشال فهیم


مارشال فهیم تهدید کرده که «اپوزیسیون» را از بین می برد یا آن که قدرت را به طالبان تحویل می دهد.


یک عضومجلس نماینده گان که ( لزوماً افشای نام خود را مصلحت نمی داند) درتماس با «چشم اندازآن لاین» خبر داد:
ازمدتی به این سو، رئیس جمهورکرزی درارگ ریاست جمهوری با یونس قانونی از سران «ائتلاف ملی» دیدارهای پنهانی انجام داده است. آقای کرزی ازیونس قانونی دعوت کرده است که دردوربعدی انتخابات آتی ریاست جمهوری، به حیث معاونت اول عبدالقیوم کرزی که به نماینده گی ازخانوادۀ کرزی به صحنۀ سیاست ظاهرمی شود، وارد رقابت انتخاباتی شود.
این منبع افزود:
دیدارهای سری یونس قانونی وآقای کرزی زمانی صورت گرفته که مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری ظاهراً برای پیگیری معاینات پزشکی به آلمان سفرکرده بود.
هنوز مشخص نیست که شرایط یونس قانونی برای چنین معامله چه است؛ واقعیت مسلم این است که یونس قانونی هرگزجرئت معاملۀ مستقل بدون موافقت مارشال فهیم را ندارد. بی هیچ تردیدی، درپس این دیدارها، شخص فهیم نیز حضور دارد.
این درحالی است که شخص رئیس جمهور افغانستان و«برادران کرزی» بنا به حوالۀ روزنامۀ امریکایی نیویورک تایمز، قصد دارند با اتمام دورۀ ریاست جمهوری «حامدکرزی»، سکان قدرت سیاسی را کماکان برای خانوادۀ خویش «میراثی» کنند؛ چیزی که نمونه های ویرانگرآن درتاریخ قرن نوزده وقرن بیست درافغانستان درزنجیرۀ برادرکشی ها وکورکردن های سریالی «برادران سدوزایی» به وضوح تجربه شده  است.
پیش ازین گزارش های غیررسمی ازشروع فعالیت های سیاسی عبدالقیوم کرزی به هدف جایگزین شدن درموقعیت حامد کرزی ازطریق سازش های پنهانی ومعامله با جریان های «تنظیمی» میان مردم دهان به دهان شده بود.
این ترتیبات قراردادی درشرایطی که تیم حاکم همراه با متحدان «تنظیمی» ازنظرمشروعیت، کفایت وجایگاه سیاسی درسراشیبی وانحلال قرارگرفته است، تأثیری بس حساس در روند دموکراتیزه سازی حیات سیاسی واقتصادی افغانستان برجا خواهد گذاشت.
حامد کرزی و مارشال فهیم به عنوان شرکای تجاری- سیاسی درین سازش غیردموکراتیک، نقش کلیدی دارند.
 حامدکرزی شاخۀ حزب اسلامی شامل دولت وبخشی از سران قومی را که به آسانی می توان ازآنان به عنوان نماینده گان طالبان میانه رو نام برد، را با خود همراه ساخته است. برای بیمه کردن قدرت، همه چیز درپس پرده بین مثلث خلیلی، کرزی وفهیم طراحی شده است؛ اقدام مذکور درغیاب «قانون» ودرغیاب «انتخابات» و در«غیاب» موازین «مردم سالاری» درحال انجام است ورئیس جمهور آینده، ازهمین حالا «منتصب شده» ودرمیدان انتخابات نمایشی «انتخاب» خواهد شد.
به نظرمی رسد بحران سخت با نتایج اسفبار درپیش است. این تحرکات بی تردید، با مخالفت عمومی مردم، احزاب سیاسی، نهاد های مستقل وطیف های «اصلاح طلبان» پاسخ داده خواهد شد وهم چنان جامعۀ جهانی ازآن حمایت نخواهد کرد.
چنین بندوبست ها، درواقع کودتا علیه دموکراسی وتفکرمردم سالاری درافغانستان تعبیرخواهد شد که اثراتی بس منفی به بار خواهد آورد. با اجرایی شدن این طرح، هرچند قیوم کرزی ویونس قانونی درصحنۀ قدرت حضور خواهند یافت مگر درحقیقت امر، قدرت سیاسی وصلاحیت عزل ونصب وتقسیمات ارگان های دولت وحکومت همچنان به طور انحصاری میان کرزی، خلیلی وفهیم باقی خواهد ماند.
افغانستان دریک قدمی بازگشت به عقب قرارگرفته است.
یک منبع نزدیک به مارشال فهیم درتماس با «چشم اندازآنلاین» گزارش کرد که آقای فهیم نیزعملاً درعقب این برنامه قرار دارد. چندی پیش، فهیم درمحضر شماری از نمایندگان مجلس که مهمان وی بودند، دریک واکنش احساساتی وناگهانی، به تهدید «اپوزیسیون» پرداخته ودوگزینه را با صراحت اعلام کرده است:
یک: درصورت فروپاشی دم ودستگاه حاکمیت، اجباراً به طالبان تحویل داده خواهد شد.
دو: دسته جات «اپوزیسیون» ازهرطریق ممکن از میان برداشته می شوند.
اما اردوگاه مخالفان تنها به «ائتلاف ملی» محدود نیست که از دساتیرمارشال فهیم اطاعت کنند. جنرال دوستم و محقق در«جبهۀ ملی» خود مانند فهیم فرماندهان جنگ ورزم بوده اند و درحال حاضر، فعال ترازوی، با هواداران خویش درتماس دایم اند وهزاران فرد مسلح درگوشه وکنار مملکت زیرفرمان دارند.
تهدید فهیم درمورد این که « یا ما یا طالب» اشارۀ به همین جهت قضیه می تواند باشد. وی همیشه معتقد بوده است که هیچ گزینه یی غیر از طالبان، به جای حکومت کنونی وجود ندارد.
بنا برین، حامدکرزی ماهرانه خودش را درلحظات بس حساس کنارمی کشد تا فهیم به حساب مخالفان برسد. پس امکان تصادم بین دسته جات فهیم و «جبهۀ ملی» وجود دارد. این امکان هم قوی است که  دادن سهم ومشارکت درقدرت آینده، می تواند «جبهۀ ملی» را با سرعت متلاشی کند. همه این گزینه ها دراختیارکرزی وفهیم قرار دارند وظاهراً از تطمیع یا منشعب کردن حریفان قدرت، چندان نگران نیستند.
اگر درماسکو، معادلۀ «پوتین- مدودوف» و سپس «مدودوف- پوتین» به آسانی جنبۀ واقعیت به خود گرفت، محافظه کاران درکابل که با چند جبهۀ جنگی وبحران «مشروعیت» رو به رو اند، قصد دارند، با اجرای نمایش « قیوم کرزی- یونس قانونی» درحقیقت امر، روی فرمول قراردادی «کرزی- فهیم» یک رویکش انتخاباتی بکشند.