-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۷, چهارشنبه

شورای صلح، حزب اسلامی وطالبان در نشست جاپان

هنوز تصدیق نشده که آیا فرد اشتراک کننده واقعاً ازطالبان نماینده گی می کند یا آن که مذاکره کنندۀ نیمه رسمی آن گروه است.


پژواک: نشستى ميان نماينده گان شوراى عالى صلح، حزب اسلامى و طالبان مسلح، امروز در شهر کيوتوى جاپان آغاز گرديد.
صديق منصور انصارى رئيس سازمان نهادهاى جامعۀ مدنى افغانستان که در اين نشست اشتراک دارد، به تاريخ ٧ سرطان به آژانس خبرى پژواک گفت که اين نشست، امروز در پوهنتون دوشيشا در شهر کيوتوى جاپان آغاز شده است.
وى علاوه نمود که دراين نشست يک روزه، داکتر غيرت بهير رئيس امور سياسى حزب اسلامى به رهبرى انجنير گلبدين حکمتيار، قارى دين محمد وزير پلان رژيم طالبان مسلح، ملا عبدالسلام ضعيف سفير حکومت طالبان در پاکستان، و معصوم ستانکزى نماينده شوراى عالى صلح اشتراک نموده اند.
به گفتۀ انصارى، اين نشست به سه بخش تقسيم گرديده و شام به وقت جاپان، به پايان خواهد رسيد.
موصوف افزود که اين، نخستين نشست ميان شوراى عالى صلح و نماينده گان مخالفين مسلح دولت ميباشد.
گفتنى است که هفتۀ گذشته نيز در شهر پاريس فرانسه، نشستى ميان شوراى عالى صلح و نماينده گان جبهۀ ملى، حزب اسلامى و طالبان مسلح داير گرديده بود.
يک عضو شوراى عالى صلح که نخواست اسمش گرفته شود، به پژواک گفت: در نشست پاريس، فيصله به عمل آمد که طالبان و حزب اسلامى، با شوراى عالى صلح در نشست جاپان اشتراک نمايند.
اما منبع يادشده، در مورد نشست جاپان معلومات بيشتر نداشت.
محمد اسماعيل قاسميار مسوول روابط بين المللى شوراى عالى صلح، از نشست جاپان اظهار بى خبرى نموده علاوه کرد که معصوم ستانکزى عضو اين شورا، درحال حاضر در خارج از کشور در دو نشست اشتراک ميکند.
اما وى در مورد نشست هاى جاپان و پاريس گفت که هدف از اين نشست ها، مساعد نمودن زمينه براى صلح و ثبات در افغانستان است.
قاسميار در مورد نشست پاريس گفت که اين، يکى از سلسله نشست ها ميان حکومت و اپوزسيون در آلمان ميباشد.
موصوف پذيرفت که داکتر غيرت بهير نماينده حزب اسلامى و ملا ضعيف مسوول اسبق طالبان،  در نشست پاريس اشتراک نموده بودند.
اما وى علاوه نمود که ملا ضعيف به نماينده گى طالبان نه، بلکه به حيث پيام آور آنها اشتراک نموده بود.
 قاسميار گفت: در نشست پاريس فيصله به عمل آمد که نشست ديگر اين پروسه، در آيندۀ نزديک در کابل داير خواهد شد.