-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۴, یکشنبه

مافیا برای این شخص چه امتیازی می دهد؟


ارسالی حیات الله حق گو
رحمت الله نظری با موجودیت اسناد، شواهد انکارناپذیر، درباره قتل، گوش بریدن وآدم ربایی خانم فوزیه سادات چرا خاموش است؟ چرا ازحبس یا اعدام مافیا سخن نمی گوید؟


رحمت الله نظری معاون دادستانی، دربرابر مایک هرخبرنگار، نام جنرال دوستم را برزبان می آورد وازپیگیری پروندۀ «ممانعت ازکارحوزۀ نفتی آمودریا به وسیلۀ دوستم» گپ می زند. هیچ گاه جرئت نکرده که نام غاصبان بزرگ دولتی را برزبان بیاورد. پای ماندن روی وجدان چه گونه به این ساده گی امکان دارد؟ چاپلوسی هم حدو اندازه دارد. من شخصاً در دادستانی کابل شاهد هستم که چه دستورات سیاسی از حلقات بالا به رحمت الله نظری داده می شود ووی همان دستور را از رسانه ها بیان می کند. دردادستانی مملکت صد ها پروندۀ بزرگ دزدی، قاچاق، غصب وزورگیری از سوی مقامات عالیه و تفنگ سالاران طرفدارحکومت «خره شده» مگرمعاون «سیاسی» لوی دادستانی، هیچ اشاره یی به آن نمی کند. رحمت الله نظری چند تخطی می کند:
یک: به گمان خودش مردم را فریب می دهد.
دو: سفارش سیاسی تیم حاکم درارگ را اجرا می کند.
سه: بی طرفی قوۀ قضائیه را غرقه درلجن بی اعتمادی می کند.
چهار: خود را زیر خطر قرار می دهد. چون حوادث درافغانستان دراختیار هیچ کس نیست. درروز بد، هیچ کسی ازآقای نظری حمایت نخواهد کرد.
پنج: از دغل کاری های تیم تجارتی دفاع کرده واصول تعمیم قانون به نفع کل اتباع کشور را نفی می کند.
مورد دیگری که آقای نظری نسبت به آن درآینده جوابگو خواهد بود این است که پیشاپیش، از «اعدام» دوستم سخن رانده است. این درحالی است درنظامی که نظری ها شریک آن هستند، هیچ تروریست، قاقاقچی، قاتل وغاصب درملاعام اعدام نشده است. نظری درجنگ اقتصادی بسیار خطرناک، بین تیم های مافیا، چه سهمی دارد که به جای قضاوت به هدف حفظ سلامت افغانستان، خود را درخدمت کمپنی های شخصی قرارمی دهد؟
طرح این مسایل، دفاع ازدوستم ودیگررهبران نیست؛ مگرسوء استفاده ازصلاحیت، قانون وابزارهای دولتی، یک خیانت کلان وجبران ناپذیر است. هرکس دیر یا زود، جواب خود را خواهد داد.