-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ خرداد ۱۴, یکشنبه

عطامحمد نوردست رد به سینۀ «اپوزیسیون» زد
والی بلخ از تحرکات جنرال دوستم ومحقق به تشویش است.سازماندهی اجتماعات مردمی از سوی «جبهۀ ملی» درشبرغان، فاریاب وتخار، واکنش منفی عطامحمد نوروالی بلخ را برانگیخته است.
آقای نوربا جنرال دوستم و حاجی محمد محقق دو بازوی قومی ونظامی «جبهۀ ملی» ازگذشته رابطۀ تلخ داشته و میان دوطرف خون های بسیاری ریخته شده است. اگرچه رهبران جبهه ملی اجازه نیافتند درولایت بلخ به کمپاین سیاسی اقدام کنند؛ مگرتحرکات تبلیغاتی دورقیب سرسخت آقای نور که بیشتر جنبۀ انتخاباتی دارد،  باعث تشویش والی بلخ شده وازنظر وی ممکن است ادامه این کارزار، وضع امنیتی را درحوزۀ صلاحیت های وی درشمال با خطر رو به رو کند.
والی بلخ درسالروزبزرگداشت ازجنرال داوود با اشارۀ کنایه آمیز به رهبران «اپوزیسیون» دولت اظهار داشت که آن ها برای کسب امتیاز سیاسی چنین اقداماتی را به راه انداخته اند.
وی افزود:
کسانی که دیروز در دولت سهم داشتند و از منابع دولتی استفاده می کردند هیچگاهی جرأت انتقاد از دولت و حکومت را نداشتند اما امروز که دیگر در دولت نیستند به خاطر منافع شخصی شان در پی تضعیف نظام و حکومت اند.

قبل از طالبان  در مزارشریف حزب وحدت حرف اول را می زد. سپس جنرال دوستم با استفاده از کمک های نظامی ازبکستان، موقعیت دوم را احراز کرد. درآن سال ها، استاد عطا در يک کنج مزار يعنی کوچه مارمول ويولمرب خميده بود.
بعد از سقوط طالبان همه تاسيسات مهم چون فرقه وميدان هوايی در اختيار دوستم بود واينبار محقق درجایگاه قدرت دوم ایستاده بود. استاد عطامحمد نور، قدرت سوم شناخته می شد.  
وقتی خلیل زاد سفیرامریکا ومبتکر قیچی کاری قوت ها وگروه ها بود، هواپیما های امریکایی، پایگاه های مهم محقق درمزار را بمباران کردند و این فشار سبب شد که جنگ افزارهای سنگین محقق ( حزب وحدت اسلامی) ازمزارشریف وچمتال به جاهای دیگری کوچانده شود.
فشارهای خلیلزاد سبب شد که دوستم میدان قدرت مزارشریف را بالاجبار ترک کرده وبه شبرغان برود.  

بنا برین، خطرهنوز برسردسترسی به محور بلخ، درشمال به جایش باقیست. موقعیت استاد عطا بسیار آسیب پذیر است وهرگاه درآینده توازن دربلخ برهم بخورد، استاد عطا به وسیلۀ دوستم ومحقق خلع قدرت خواهد شد. این مسأله به تشدید جنگ منطقه ای درکشور رابطه دارد. اما به نظر می رسد که درحال حاضر، قوای امریکایی وناتو درصورت بروز جنگ بین عطا محمدنور و رقبای قبلی، حاضر به دفاع از استاد عطا نخواهند بود. براساس توافقات دوجانبه بین تیم حاکم وقوت های بین المللی، کلیه مسئولیت های امنیتی «افغانیزه» شده است. با این اوصاف، موقعیت استاد عطا، درواقع حرکت محتاطانه روی یک طناب باریک است.

استاد عطا فرد نزديک به امريکا نيست ونه هم قرايني در زمينه وجود دارد. تنها رابط استاد با امريکا خليلزاد بود که اين روابط بعد از وفات مادر خليلزاد در مزار و نقش استاد در مراسم جنازه ونگهداری از والده ایشان، مدتی گرم شد وسپس پایان یافت.