-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۱۱, یکشنبه

دوجنرال را به جنگ می اندازندارسال فتح الله دادگر
پاسخ نگاری تند جنرال دوستم عنوانی وزیردفاع ملی، همان چیزی بود که «حلقۀ سایه» دردولت آن را آرزو می کردند. ایجاد تنش وحساسیت شخصی بین جنرال وردک وجنرال دوستم، هدف اصلی آنان است. این گامی دیگر درجهت بازکردن یک جبهۀ جدید فشار علیه دوستم بود.
نیاز چندانی وجود نداشت که جنرال دوستم عنوانی شخص وزیردفاع ملی جوابیه ترتیب کرده و آن را انتشار دهد. تا جایی که من درجریان هستم، جنرال وردک هیچ علاقه ای به تنش آفرینی بین خود و جنرال دوستم ندارد و درک کرده است که یک تعداد اطرافیان پشت پردۀ آقای کرزی او را به حیث بخشی از مشکل در راه بلعیدن امکانات دولت وحکومت می دانند.
من خودم خبر دارم  که نامۀ هفتۀ قبل وزارت دفاع ملی به جنرال عبدالرشید دوستم براساس «تصمیم» وزیردفاع – سترجنرال عبدالرحیم وردک- نبوده است. رئیس جمهور به مشورۀ معاونانش این کار را کرده بود. میلیاردرهای نوظهور قومی وخانواده گی دردولت که عملاً به چرخه گردانان امور مملکت بدل شده اند؛ متن نامه را تنظیم کرده و مطابق «سلسله مراتب» اداری به وزارت دفاع ابلاغ کرده بودند.
هرجناحی که تلاش می کند به بهانۀ اعمال فشار به دوستم از وزارت دفاع یا امنیت ملی یا پلیس سوء استفاده کند، عملاً به حوادثی دامن می زند که بعداً بسیار پشیمانی به بار خواهد آورد.
دوستم دیشب جواب داده که وی خود را به حیث افسر وزارت دفاع قلمداد نمی کند. اما دربخش دیگری نامه اش مدعی شده که صلاحیت وی درمقام «درستیزوال سرقوماندانی اعلی» نسبت به جنرال وردک بیشتر است. کسانی که نامه دوستم را تنظیم کرده اند، باید دانسته باشند که ممکن است حلقۀ مرموز اطراف رئیس جمهور سعی کنند رئیس امنیت ملی و وزیرداخله را نیز به جان وی بیاندازند. به نظرمن، اختلاف جنرال دوستم با حکومت به آسانی حل شدنی نیست. مردم هایی که دراطراف ذخایرنفت وگاز زنده گی می کنند خواهان کار درتأسیسات نفت وگاز هستند واز دوستم پشتیبانی می کنند.