-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۲۱, چهارشنبه

یک منبع خاص نزدیک به ریاست جمهوری خبر داد


یک منبع نزدیک به حلقۀ مشاوران رئیس جمهور کرزی در تماس با «چشم اندازآنلاین» خبر داد که رئیس جمهور از مدتی به این سو تحت فشار بی سابقه متحدان بین المللی افغانستان قرار گرفته است تا راه خود را از متحدان «تنظیمی» به خصوص جنگ سالاران ومعاونان خویش جدا کند. مقامات غربی به این باور اند که قسیم فهیم وخلیلی به هیچ وجه نمایندۀ انتخاب اقوام درافغانستان نیستند و ادامۀ انحصار می تواند پروسۀ کمک به ثبات افغانستان پس از خروج قوای بین المللی را تحت تأثیر قرار دهد.
این منبع به نقل از مقاماتی که رئیس جمهور را در سفر به توکیو همراهی کرده بودند، گفت که آقای کرزی به مقامات امریکایی توضیح داده است وی توان آن را ندارد که معضل فساد، رشوه خواری و غصب دستگاه دولت وحکومت از سوی گروه های نظامی، که از ده سال به این سو رشد کرده است، به تنهایی حل کند.
رئیس جمهور به مقامات غربی گفته است آنانی را که خود شما به قدرت مالی ونظامی تبدیل کردید، اکنون خود شما مسئولیت دارید آنان را از سر راه توسعه دموکراسی بردارید.
همین منبع همچنان از افزایش شک وشبهه بین رئیس جمهور ومعاونان ایشان سخن گفت ویاد آور شد که اگر فشارهای جامعه جهانی منجر به تعلیق کمک به افغانستان شود، اتحاد میان قسیم فهیم، خلیلی وکرزی درهم شکسته خواهد شد. به گفته این منبع، کرزی اکنون به این نتیجه رسیده است که دفاع از آن عده مقامات ارشد دولت وحکومت که به جنایات جنگی، غصب زمین های بزرگ، آدم ربایی وقاچاق درسطح بالا متهم هستند، برای وی ناممکن شده است.
این درحالی است که جنرال رحیم وردک وزیردفاع ملی پس از رسوایی اختلاس ودزدی 42 میلیون دالری درشفاخانه وزیراکبر خان به مشاوران ارشد امریکایی گفته بود که دولت وخود وی درموقعیتی قرار ندارند تا علیه مقامات دارای سوابق نظامی که متهم به انتقال محموله های بزرگ تجهیزات پزشکی ودارو به بازار های قاچاق هستند، اقدامی صورت دهد. ده ها تن ادویه و سامان آلات پزشکی بسیار پیشرفته که ازسوی قوای ناتو از سوی به ذخیره گاه های  شفاخانه وزیراکبر خان انتقال داده شده بود، درزمان جنرال یفتلی رئیس صحیۀ وزارت دفاع به خارج برده شده وناپدید گشته است. دو سال پیش سه تن از سربازان زخمی اردوی ملی درشفاخانه سردارداوود خان به دلیل فقدان دوای لازم وخوراک کافی زنده گی شان را از دست دادند.