-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه

اقدامات خنده آور لوی سارنوالی درمبارزه با فساد وارتشاءفعالیت های لوی سارنوالی می تواند برای نمایشنامه نویسان و طنز نگاران بهترین سوژه های کمدی باشد. دزدی وغارت بلند پایه های وحلقات وابسته به آن ها، کمراقتصاد واعتماد مردم را خم کرده است. لوی سارنوالی همه این ها را درتاق فراموشی گذاشته شده مگراین نهاد رسیده گی به جرایم، مشغول فریب خود و مردم است. توجه کنید به این گزارش


کابل (پژواک،اول اسد٩١): لوى څارنوالى، چهار کارمند وزارت صحت عامه و شاروالى کابل را به دليل غفلت در وظايف شان  بازداشت و دو تن از رؤساى اين ارگانها را از وظيفه برکنار نموده است.
حفيظ الله حفيظ رييس تفتيش لوى څارنوالى ميگويد: بعداز آنکه يکتن ازشهروندان کابل ادعا نمود که دوهفته قبل، برادرش توسط سگ ديوانه زخمى شد و بعداً سبب مرگش گرديد، لوى څارنوالى اين قضيه را مورد بررسى و تحقيق قرار داد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که در نتيجۀ بررسى، روشن شد که ازسوى وزارت صحت عامه و شاروالى کابل، درقسمت از بين بردن سگهاى ولگرد، غفلت وظيفوى صورت گرفته است.
منبع  افزود که به همين علت، دو کارمند شاروالى کابل و دو کارمند وزارت صحت عامه، بازداشت شده و دوتن از رؤساى شاروالى و وزارت صحت عامه که در اين بخش توظيف بودند، از وظايف شان برکنار گرديده اند.
وى علاوه کرد که طبق تحقيقات انجام شده، شاروالى کابل روزانه حدود ١٠ گيلوگرام گوشت بخاطر از بين بردن سگهاى ولگرد، خريدارى ميکند و توسط مادۀ زهرآگينى که از سوى وزارت صحت عامه در اختيارشان قرار داده ميشود، ملوث نموده و با آن سگهاى ولگرد را از بين ميبرد.
اما رييس تفتيش لوى څارنوالى ادعا کرد: تحقيقات نشان ميدهد که مسوولان هردو بخش، در از بين بردن سگهاى ولگرد، غفلت وظيفوى نموده اند.
موصوف گفت گوشتى که زهرآگين ميشود، بايد تحت نظارت وزارت صحت عامه صورت بگيرد؛ اما اينکه شاروالى کابل در از بين بردن اين سگها از کدام نوع مواد زهرآگين استفاده کرده، تاکنون معلوم نيست؟
حفيظ افزود: "بايد در عمليات از بين بردن سگهاى ولگرد، مسوولان وزارت صحت عامه و شاروالى شرکت نمايند؛ اما آنها در اين کمپاين ها تاکنون شرکت نکرده اند."
رييس تفتيش لوى څارنوالى خاطر نشان کرد که تحقيقات از افراد بازداشت شده، جريان دارد و درختم آن و درصورتى که مُجرم شناخته شوند، مورد پيگرد قانونى قرار خواهندگرفت و دوسيه هاى شان به محکمه فرستاده خواهد شد.

اما شاروالى کابل، برطرفى رييس و بازداشت دو کارمند خود را، جفا ميداند و ميگويد که کارمندان شاروالى با وجود امتياز کم، تمام تلاش هاى خود را براى محو سگهاى ديوانه در شهر کابل به خرچ داده است.
نثاراحمد حبيبى غورى رييس تنظيف شاروال کابل، به پژواک گفت که از آغاز سال جارى تا ١٥ سرطان، بيش از هفت هزار قلاده سگ را در سطح شهر از بين برده اند، که در تاريخ کابل بى نظير است.
وى علاوه کرد: درحاليکه محو سگهاى ولگرد، و ظيفۀ بخش وترنرى وزارت زراعت است؛ با آنهم کارمندان شاروالى سعى زياد نموده اند، ولى گنجايش و توانمندى بيشتر در شاروالى وجود ندارد، که هرشب سگهاى ولگرد را از بين ببرند.
حبيبى افزود: آنها مکتوبى را به لوى څارنوالى ارسال نموده اند که نشاندهندۀ محو سگهاى ولگرد بوده و کارمندان شاروالى، هيچگونه غفلت وظيفوى نکرده اند و بايد زودتر رها شوند؛ چرا که بر کمپاين محو سگهاى ولگرد، اثر منفى گذاشته است.
گفتنى است که سال گذشته، شمارى از مردم به شمول ساحات قلعۀ زمانخان و چهلستون کابل، از موجوديت سگهاى ولگرد شکايت نموده و گفته بودند که موسفيدان، براى نماز خفتن و صبح به مسجد و حتى اطفال شان بخاطر خريدارى سودا به بازار رفته نمى توانند.
اما شاروالى کابل گفته بود که آنها، کمپاين محو سگهاى ولگرد را به زودى آغاز ميکنند.