-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

صدور جنگ ازافغانستان به پاکستان وتاجکستاناندک اندک نشانه هایی به چشم می خورد که افغانستان درکشمکش منطقه ای، جای پاکستان دیروز را احراز می کند.
تاجکستان تمام راه های سرحدی خود با افغانستان را به خاطر عملیات برای بازداشت یک جنگ سالار در ولایت بدخشان این کشور، بسته است.

طالب ایام بیکوف از جنگ جویان تاجک، به تازه گی یک جبهه جنگ علیه دولت دوشنبه را درناحیه بدخشان تاجکستان بازکرده است. بازداشت هشت جنگجوی افغان درین جنگ های اخیر، بیانگرتحول دروضعیت امنیتی منطقه است. صدور ورخنۀ طالبان ودیگران افراطیون ازبک به قلمرو «پاردریا» ممکن است درآینده افزایش یابد.
تاجکستان ضعیف ترین حلقه درزنجیرۀ کشورهای آسیای مرکزی دربرابرنفوذ طالبانیزم چند ملیتی است. هدف بعدی یا شاید هدف اصلی، این باشد که حاکمیت آهنین اسلام کریموف از خط خارج شود.

درهمین حال، مقامات امنیتی پاکستان ازچندی به این سود ادعا می کنند که ملا فضل الله ازفرماندهان مخالف دولت اسلام آباد درقلمروافغانستان (کنرونورستان) لانه گرفته وحملاتی را علیه مناطق مرزی و نظامیان آن کشور اداره می کند. نخست وزیرراجا پرویز نیز عین این ادعا را درکابل مطرح کرد.

اما شب جمعه یک قومندان طالبان پاکستانی به نام مولوی فقیر محمد این مساله را رد کرده گفت، از سوی افغانستان بر اردوی پاکستان هیچگاهی حمله نشده است بلکه این حملات از خاک پاکستان و توسط گروه مسلح تحریک طالبان پاکستان بر اردوی پاکستان صورت می گیرد.
پرسش این است که آیا افغانستان سرانجام موقعیتی را احرازتوانسته است که به خاطرحفظ منافع امنیتی خویش، تخته خیز برای صدور وپرتاب دسته های مسلح به خاک کشورهای همسایه شود؟
با توجه به روابط گرگ ومیش امریکا وپاکستان وکش وگیرمزمن بین پاکستان وافغانستان، علایمی مشاهده می شود که افغانستان به یاری جامعه بین المللی سرانجام پس از هفتاد سال، این فرصت را پیدا کرده است که ابزارفشارعلیه پاکستان را دردست خود بگیرد. حمایت قوی امریکا ازمبارزان بلوچ علیه پاکستان واوج گیری طالبانیزم درداخل پاکستان و گشایش دهلیز عبور از وزیرستان به سوی مرزهای تاجکستان وازبکستان این فرضیه را تایید می کند.