-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

اسماعیل خان نظام صد درصد اسلامی دعوا دارد

اسماعیل خان ازکدام «شیرمردان» سخن می گوید؟ کجا هستند؟ آدرس شان درکجاست؟اسماعیل خان وزیر انرژی و آب می گوید : رییس جمهور کشور نباید نگرانی در مورد انتقال مسئولیت ها نداشته باشد زیرا شیرمردان افغانستان در هر گوشه و کنار این سرزمین در تامین وطن خود تحت یک قوا ایستاده خواهد بود.
ایشان این سخنان را با خبرگزاری پامیربیان کرده است.
اسماعیل خان ازکدام «شیرمردان» سخن می گوید؟ کجا هستند؟ آدرس شان درکجاست؟
واقعیت این است که «شیرمردان» اصلی جان های خویش را به مردم وافغانستان صدقه داده وازین دنیای فانی رفته اند، به این امید که سرحلقه های جنگ وسیاست، به حرمت روح وروان آن ها، به جاذبه های خواسته های شخصی، دروغ، حرص ودزدی تسلیم نمی شوند وعدالت برپا می دارند وبرادران مسلمان خویش را نمی کشند و ضرورتی به تشیکل عجوزه ای به طالب احساس نخواهد شد. «شیرمردان» درخاک رفته نمی دانستند که بعد ازآنان، صدها هزار تن ازبرادران مسلمان شان به وسیله «شیرمردان» باقی مانده قصابی می شوند؛ ذلیل وخوارمی شوند؛ جایداد های شان گرفته می شود تا آن که نیروهای بین المللی ازآ سر دنیا به خانۀ شان پیاده می شوند.
طالبان هم تحت لوای عدالت وشریعت و مجازات « شیرمردان» تنظیمی، خود را «ناجیان» لقب داده اند که بهترین کارشان، کشتن، سربریدن وتولید وحشت است. هردو جناح «شیرمردان» و«ناجیان» خود را مسلمان می خوانند؛ سال هاست یکدیگر را قصاص ومثله کردند مگر به جایی نرسیدند. هنوز هم درحسرت حکومت صد درصد اسلامی! می سوزند. کشتن «مسلمان» طالب، «غزا» است وکشته شدن از سوی طالب« شهادت» است واجرش درآن سوی دنیاست به شرطی که یک صد نفر «شیرمرد» به ثروت وعزت وقدرت برسند و کرسی های وزارت ها بیگانه نشود! به این همه بلا وتوفانش می ارزد!
ازبرکت «شیرمردان» زنده، صدای مظلومان به گوش کسی نمی رسد. کودکان، پیرمردان وزنان شان درخیابان رها می شوند تا از آشغال های «شیرمردان» به جاه وجایداد رسیده تغذیه کنند تا نمیرند. نمی دانستند که «شیرمردان» ساخته گی، برای جاه ومقام و جیفه های دنیا، از هیچ کار کفری وشرک دریغ  نمی کنند.
اگرمنظورش، جنگجویان مجاهدین است، باید مطلع باشد که لشکردورۀ «مقاومت» هرگزبه دور معامله گران ووزارت نشینانی که فاسد ترین دولت درتاریخ افغانستان را ایجاد کرده اند، جمع نخواهد شد. مجاهدین جان خود را برای کسانی که زمین ها وثروت های افسانه ای را غصب کرده ودربین بوجی های دالر غلت می زنند، فدا نمی کنند. معنویت سال هایی که صدها هزار تن به خاطر حفظ افغانستان زنده گی های شیرین خویش را ایثارکردند، ازسوی یک مشت فاسد، زورگو، غاصب وحریص مصادره شده وزندانی شده است.

آقای اسماعیل شعارخوشمزه ای داده وگفته است: زمان کنونی سرآغاز پیمودن راه طولانی، برای آوردن یک نظام صددرصد اسلامی می باشد و این مسئولیت فرزندان جهاد مردم فغانستان است.
مثل این فراموش کرده دریک نظامی که به وسیله امریکا پایه گذاری شده، مسند نشین وزارت است وقبل برآن، معلوم است که وضع ایشان چه گونه بود.

 وی خطاب به رهبران طالبان گفت: شما اگر واقعا افغانستان را مستقل و آزاد می خواهید، باید با نظام و مجاهدین در کنار یکدیگر در تامین امنیت سهیم شوید نه انتحار و انفجار و کشتن هموطنان خود را سازماندهی و بهانه برای حضور خارجی ها فراهم سازید.
خواب زده گی سیاسی تا این درجه را ندیده بودیم. جنگ افغانستان درعنان طالب نیست؛ دراختیارنیروهایی است که طالب را برای یک پروژه، ساخته اند. وی نمی داند که طالب، جمع کنندۀ گلیم «تنظیم ها» ست. طالب چه وقت گفته است که «افغانستان را مستقل وآزاد» می خواهیم؟ هیچ کسی درافغانستان آزاد ومستقل نیست. این فریبکاری ها دیگرکسی را تحمیق نمی تواند.