-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

طالبان؛ گذر همزمان از مسیر وحشت ودپلوماسی
آقاجان معتصم، اگرچه با ملاعمر دراختلاف قراردارد، گفته است که : امريكا و طالبان دو طرف اصلي جنگ درافغانستان اند و طالبان در حال حاضر نمي‌خواهد با رژيمي «بدون قدرت و صلاحیت» در كابل مذاکره سیاسی انجام دهد.
معتصم مسأله مذاکره با دولت کابل را منوط به رسیدن توافق با امریکا دانسته است. وی ظاهراً درترکیه زنده گی دارد وازنزدیک با مقامات آنکارا به عنوان شریک سازمان نظامی ناتو از نزدیک درتماس است. گزارش می شود که ده ها تن از نفرات طالبان نیز در شهر ازمیر ترکیه اقامت داشته و سرگرم تحصیل درآن منطقه اند. هنوز روشن نیست که طالبان منتقل شده به آنجا به فراگیری چه چیزهایی مشغولند.
شورای صلح درکابل همچنان عقب درهای قفل اندازی شده به ابراز نظر می پردازد. اسماعیل قاسم یار زمانی ازیک گزارش رسانه ای مطلع می شود که خبرنگاران منابع داخلی ازوی برای مصاحبه وقت می گیرند!

حکومت کابل دقیق درک کرده است که ازمدتی به این سو، مأموریت ترتیب وتنظیم دربارۀ صلح پس از سال 2014 بازهم به دوش پاکستان گذاشته شده و انگلیس وامریکا هم به فیصله رسیده اند که طالبان وگروه های «ضدطالب» مستقر درکابل باردیگر جزء حوزۀ مسئولیت های اسلام آباد باشد. پلان ها درسطح عمومی برای جلوگیری ازجنگ داخلی درحلقات امریکایی وناتو اتخاذ شده است و کنترول جناح های متخاصم جنگ به دوش انگلیس وپاکستان افتاده است.