-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

چانه بازی ها بین مارشال فهیم وحامد کرزیفهیم قسیم می داند که سرخوشی ها رو به نشیب دارند. نمایش جدید، «جنگ زرگری» بی رنگ با رئیس جمهور کرزی است.  
یک «منبع» نزدیک به ریاست جمهوری ( نامش محفوظ)، روزگذشته ( جمعه) درگفت وگو با «چشم انداز» اطلاع داد:
مارشال فهیم معاون اول  رئیس جمهور سعی دارد حامدکرزی را قانع کند که حاجی حصین (برادر فهیم) را در رقابت های انتخاباتی آینده، به مقام معاون اول عبدالقیوم کرزی در نظر بگیرد. حامدکرزی با این درخواست مخالف است و حاجی حصین را به این منصب مناسب نمی داند. کرزی بیشتر روی صلاح الدین ربانی به حیث رهبر جمیعت اسلامی وعطامحمد نور سرمایه گذاری کرده وگزینه های نخست برای معاونت اول، عطامحمد نورو صلاح الدین است.
منبع اضافه کرد:
طرح فهیم برای تعیین حاجی حصین به معاونت اول قیوم کرزی در مجمع اطرافیان رئیس جمهور، با پوزخند وکنایه استقبال شده و هریک درجریان صحبت با یکدیگر به طور سرپوشیده، درارتباط به  چنین تصمیم به اصطلاح «دوراندیشانه»، پرزه پرانی وخوشمزگی می کنند!
منبع گفت وگو کننده با چشم انداز، درعین حال به این موضوع اشاره داشت که هردو جانب (کرزی وفهیم) صددرصد به این نتیجه رسیده اند که جامعه بین المللی، اپوزیسیون، نهاد های مدنی، مجامع روشنفکران وناظران بی طرف وغیرتنظمیمی ( حتی بستگان تنظیم ها) با این معامله گری ها درمخالفت کامل قرار دارند. 
وی گفت: هم رئیس جمهور وهم معاونانش، آمادۀ معامله با جامعه بین المللی ( به شرط حفظ بخشی ازقدرت سیاسی) وگروه های دیگر اند.
درهمین حال یک منبع مطلع به فهیم قسیم درتماس با «چشم انداز» گفت:
دو هفته قبل قسیم فهیم شماری از فرماندهان، متنفذان محل وفعالان «تنظیمی» را که از وی ناراضی اند، به خانه اش دعوت داده و دربارۀ موضع گیری های خویش به آن دلیل ودلایل ارایه کرد. وی ظاهراً با لحن شکوه آمیز از جداکاری محمدیونس قانونی، دکترعبدالله ودیگر یاران تنظیمی یاد کرده وگفته است که همه او را تنها گذاشته و درکارهای «خودشان» مصروف شده اند واو (فهیم) مجبور شده است از روی ناچاری و«ناعلاجی» با «دشمن» همدست شود!
منبع نزدیک به فهیم درادامه گفت:
گفتار فهیم قسیم کاملاً ساختگی بود وما از قبل اطلاع داشتیم که وی براساس مشوره و توافق کرزی، وظیفه گرفته است تا به هرطریقی که می شود، «ناراضیان» را به دور خود جمع کند تا یکجا از«نظام» دفاع شود. کرزی به فهیم دستور داده است که اگر این ها را ( یعنی اپوزیسیون وگروه های متفرق ناراضی درمحلات را) جمع نکنیم، ایستاده شدن دربرابر طالب وکسانی که درعقب طالب هستند، نا ممکن است وجنجال ما زیاد می شود. بنا برین فهیم قصد دارد درنقش جدید، همه را «دل آسا» کرده وبه نفع حکومت به کار گیرند.
منبع نزدیک به فهیم ضمن اشاره به گوشه های مضحک سخنانش درمحضر«جهادی ها» گفت:
فهیم به آن ها گفت که شما می گویید من همه چیز را به کرزی دادم وخود را به وی چسپانده و فقط درغم خود شده ام. من به خاطر گوشه گیری وبی تفاوتی شما مجبور شدم با «دشمنان» مدارا کنم. (مگرهیچ نمی گوید که دشمن چه کسانی هستند؛ گنگ گپ می زند» من درقصه کرزی نیستم. کرزی کیست؟ کرزی چه کاره است؟ وقتی همه به دورمن باشند و هرکس خیال های جداگانه را یک طرف بگذارید، کرزی را با یک مشت آدم می سازم!
( کسی که رئیس جمهور را با یک مشت آدم ساخته بتواند چطورخودش درسال 1385 درمقابل دوربین تلویزیون طلوع گریه کرد وگفت که کرزی مرا ازخود دورکرد! آدم بزن بهادر، گنده وپخته کار چه گونه به خود اجازه می دهد که به خاطررسیدن به مقام شخصی، ذلیلانه اشک بریزد؟ این ننگ برای همیشه درحافظۀ کمره ها وتاریخ باقی خواهد ماند.)
این منبع نتیجه گیری کرد:
افراد حاضر که سخنان فهیم را می شنیدند، کاملاً به ساختگی بودن ودستوری بودن این گپ ها اطمینان داشتند. همه می فهمند که کرزی خدای فهیم درروی زمین است. تجارت شان یکی است. کابل بانک را یکجا زدند. بدون سازش قبلی، گفتن چنین سخنان درتوان فهیم نیست.... خصوصاً دربین حاضرین بعضی کسانی هم بودند که با کانال های کرزی و فاروق وردک رابطه دارند و همه چیز را به رئیس جمهور راپور می دهند.