-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ تیر ۱۲, دوشنبه

عطامحمد نور؛ بغضی که در«تیم سیاسی» شناور است


اعلام استاد عطا برای نامزدی درانتخابات، خبرآزار دهنده ای برای مارشال فهیم است.


آقای نور درموسسۀ شرق شناسی تاجکستان برای نخستین بار به خبرنگاران گفت که وی یک «تیم سیاسی» دراختیار دارد که با تکیه برآن، وارد مبارزات انتخاباتی خواهد شد. این درحالی است که تیم های «تنظیمی» قطعه قطعه شده و هریک در بازار معامله و«جورآمد» غرق شده اند. فهیم قسیم  دو دستی به محوریت سیاسی «قندهار» چسپیده، بنا برین، نزدیک شدن دوستم، استاد عطا ودکترعبدالله به حلقۀ رئیس جمهور را، پایان حیات سیاسی خویش تصورمی کند. عطا محمد نور با درک موقعیت خویش، سال ها پیش ازین، خود را مستحق معاونت اول ریاست جمهوری می داند.
والی بلخ ناخن تیز سخنان خود را نیز نشان داده و نسبت به سلامت برگزاری انتخابات ابراز نگرانی کرد. وی توضیح داد در صورتی که این امر محقق نشود، قانون اساسی زیر پا گذاشته و بحران در افغانستان ایجاد خواهد شد. این اشاره، پیام زود هنگام به «برادران» کرزی است که هرچه زودتر، (بهتر) دست دوستی به سوی بلخ درازکنند.
آقای نور با درک این نکته که در افغانستان هیچ نامزد ریاست جمهوری به طور مستقل وجدا از دیگراحزاب وجریان ها نمی تواند به مقصد برسد، گفته است: از هر جریانی که در انتخابات حمایت کنیم، موازنه را به همان طرف تغییر خواهیم داد. یعنی سیاست دروازه های باز!
این قسمت سخنان آقای نور بیانگر این واقعیت است که درصورت لزوم، وی وتیم کاری اش با مجموعه های دیگری که درصحنه حاضر می شوند، حاضر به «ائتلاف» خواهد بود. والی بلخ از ارتباطات خویش با مراجع مردمی در سراسر  افغانستان نیز خبر داده است.
آقای نور خود را از جمله سران تنظیم جمیعت اسلامی به شمار می آورد. پس از ترور استاد ربانی، نخستین کسی بود که حاضر شد رهبری جمیعت اسلامی را برعهده بگیرد؛ موضوعی که با مخالفت شدید خانواده استاد ربانی ومارشال فهیم مواجه شد. عطامحمد نور در زمینه کسب رهبری جمیعت شکست خورد واکنون مانور بزرگ ترعلیه رقبای تنظیمی ومنطقه ای خویش را درمیدان انتخابات شروع کرده است.
وی انتقام خود را درمیدان دیگری از «برادران» می ستاند.
فهیم قسیم و حامد کرزی دیگر سلسله داران نظامی که زمینه های مساعد برای تبارز مستقلانۀ صلاح الدین ربانی را ماهرانه وبسیار ارزان، حذف کردند، اکنون با حرکت های نیرومندی در شمال آمادۀ مقابله اند. جنرال دوستم ومحمد محقق خواستار شکستن سازوکار تشکیلاتی دولت وتقسیم قدرت با خواسته های مشخص اند که با دیدگاه تیم حاکم همخوانی ندارد. حامد کرزی فقط می تواند با ایجاد ائتلاف سیاسی با عطا محمد نور، با آنان درخانۀ خود شان به مقابله برخیزد؛ مشروط برآن که پیشاپیش مارشال فهیم مانند دور اول انتخابات ریاست جمهوری، «خانه نشین» سازد.
برخی حلقات این احتمال را قوی می بینند که رئیس جمهور کرزی اگرموقعیت را مساعد ببیند، از آقای نور دعوت خواهد کرد در رقابت های انتخاباتی آینده، معاونت اول عبدالقیوم کرزی را بپذیرد. «ائتلاف ملی» به رهبری دکترعبدالله و «جبهۀ ملی» نیز نسبت به این مسأله فوق العاده حساس هستند. گزارش ها ازقول منابع نزدیک به حکومت می رسانند که دولت درحال حاضر سرگرم شبهه اندازی درصفوف جبهه ملی است و حاضرشده است امتیازات کلانی به دوستم و محقق پیشنهاد کنند؛ این موضوعی است که جنرال دوستم ومحقق نسبت به آن سخت بی باوراند.
پل های رابطه میان تیم حاکم وجنرال دوستم شکسته شده اند.
عطا محمد نوردرگسترۀ شمال با رقیب دیرینه وسرسخت (جنرال دوستم) باید سینه به سینه بیایستد. وجهه مشترک مثلث قدرت (کرزی، فهیم، خلیلی) درارگ با استاد عطا درهمین نکته قابل توضیح است. حاج محمدمحقق درکناردوستم خواهد ایستاد. اما اگردرتعامل بعدی، رئیس جمهور کرزی جایگاه استاد خلیلی را به استاد محقق تعویض کند، قضایا چه شکلی به خود خواهد گرفت؟
این احتمال وجود دارد که رئیس جمهور کرزی وتیم حاکم که انحصار ومیراثی کردن قدرت درسرلوحۀ کارشان قراردارد،  با حذف دوستم، راه تفاهم وتوافق با استاد عطا وحاج محقق را در پیش بگیرد. با اجرای این طرح، بحران به جای آن که کاهش یابد، غرش فزون ترخواهد داشت وجناح استاد خلیلی دراردوگاه مخالفان خیمه می افرازد.  اما اگراوضاع مسیرخود راعوض کرده و حزب اسلامی به عنوان یک پروژۀ جاده صاف کن درشمال (به سوی کابل) سرنوشت سیاسی خود را با «جبهه ملی» گره بزند، اردوگاه سیاسی ونظامی استاد عطا متلاشی خواهد شد. آنگاه درصورتی که ناتو امریکا ازحاشیه، تماشاگرصحنه باشند، استاد عطا مانند گذشته به یکی قوماندانان محلی (فرمان پذیرازمرکز) درمارمل و سنگرهای ریزش کردۀ جهاد ومقاومت موقعیت خواهد گرفت.