-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۵, پنجشنبه

غارت کابل بانک را کنار گذاشته، ظاهراً به جان حیات الله دیانی افتاده اند


اشاره: مافیای سنگر گرفته درحکومت ودولت، راه کج می کند،قدم غلط می اندازد تا بازهم طمع خام ایجاد کند. شعار های واهی درمورد « ثبت دارایی های مقام های دولت» را رسانه ای می کنند و گاه، از سفارت امریکا وانگلیس می خواهند که فهرست قراردادی های افغانی الاصل خود را به دولت بسپارند! حال آن که همه چیز دراختیار دولت قرار دارد. آدم های زنده (فهرست) درارگ، وزارت ها و دیگر نهاد ها حاضر وبرحال اند. نیازی به فهرستی ارسال از سوی خارجی ها نیست. از کابل بانک، زمین های بزرگ غصب شده، بندرگاه ها، و منابع درآمدی سفارت ها و ... شروع کنید. این نوع فرار وفریب هیچ مشکلی را حل نمی کند.
وضع به گونه ای است که هیچ اقدام، ازسوی هیچ مقام دولتی برای فساد زدایی عملی شده نمی تواند. متهمان اصلی درارگ  ودررأس وزارت های دولت وحکومت است... دنبال پرونده های «کم خطر» می گردند تا آدرس های اصلی نشانه گیری نشود.

این هم گزارش:
خالد احمد دیانی برادر و معاون وکیل مدافع حیات الله دیانی رئیس سابق پشتنی بانک به در صحبت با رادیو آزادی گفت، که قضیه آقای دیانی یک دسیسه سازی است و تلاش صورت گرفته تا قروض بانک به گونه اختلاس توجیه داده شود.

آقای دیانی، لوی څارنوالی را متهم ساخت و گفت، که از حیات الله دیانی رییس پیشین پشتنی بانک هیچگونه تحقیقی را انجام نداده است. وی از حکومت افغانستان خواهان دایر شدن محاکمه استیناف علنی در این مورد گردید.

«کوشش صورت گرفته تا قروض عادی بانک بحیث اختلاس وانمود گردد، اصلاً اختلاسی در بانک وجود ندارد. این مساله حصول قروض صعب الحصول بانک است، هیچ نوع امر حیات الله دیانی نشان داده نشد که خلاف قانون باشد. لوی څارنوالی افغانستان در این مورد اصلاً هیچگونه تحقیقاتی را انجام نداده است و برعلاوه که تحقیقات نکرده و حقایقی را که ما به حیث ثبوت به محاکمه ارایه کرده توانستیم، آن را هم کتمان کردند. خواست ما این است که محاکمه علنی صورت گیرد، څارنوالی و تمام ارگان های قضایی افغانستان اسناد شان را ارایه کنند، ما اسناد خویش را ارایه کرده ایم، ما فقط گوش شنوا می خواهیم.»

خالد احمد دیانی همچنان گفت، که سی و یک شرکت که این قروض برای شان داده شده در حال حاضر با داشتن ضمانت های بانکی در افغانستان فعالیت دارند، اما به گفته وی ادارات عدلی و قضایی کشور در این مورد هیچگونه تحقیقی را انجام نداده اند.

به گفته وی، برخی از گروه های مافیای اقتصادی در کشور تلاش می ورزند تا پشتنی بانک را با راه اندازی چنین دسیسه ها دچار مشکل بسازند.

مقام دادستانی چنین می گوید:
«قضیه مشخص است در حکم محاکمه آمده که وی به بیست سال حبس و رد مبلغ اختلاس شده محکوم است. یعنی در حدود سیزده ملیون دالر و بیش از هفتصد و چهل و دو ملیون افغانی جریمه معادل را نیز بپردازند. محکمه ابتدایه جرایم ناشی از فساد اداری به گونهء علنی دایر شده بود و حکم صادر گردید، اگر کسانی که محکوم به مجازات شده اند، قناعت نداشته باشند، می توانند به محاکمه استیناف جرایم ناشی از فساد بروند.»

اختلاس و فساد در بانک ها مشکل جدید نیست، در کنار این قضیه، سهمداران یکی از بانک های خصوصی بنام کابل بانک نیز متهم به اختلاس و فساد گردیده اند. هرچند تاکنون بالای سهمداران این بانک محاکمه فیصله نکرده، اما شیرخان فرنود یکی از سهمداران این بانک در زندان به سر می برد.