-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۶, جمعه

دیدار حاج محمد محقق وحامد کرزی درارگ

یک منبع نزدیک به «جبهۀ ملی» تشکیلات مخالف دولت کنونی کابل درتماس با «چشم انداز» گفت: مذاکرات سری بین حاج محمد محقق رهبرحزب وحدت اسلامی مردم افغانستان ورئیس جمهورکرزی درارگ بی نتیجه خاتمه یافته است.
وی گفت رئیس جمهورکرزی ازمحقق خواسته بود که درانتخابات آینده، به عنوان معاون دوم عبدالقیوم کرزی وارد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری شود. اما محقق این پیشنهاد را رد کرده وگفته است که دیگر به وعده های «کرزی ها» هیچ اعتمادی ندارد. براساس گزارش، دست های تیم حاکم برای انجام معامله های سیاسی به سوی جنرال دوستم نیز دراز شده است. گفته می شود دوستم از یک رشته تحرکات تبلیغاتی که اخیراً علیه وی به کمک حلقات ارگ صورت گرفته، «بسیارخشمگین» است. با این اوصاف، هنوز هم دراجندای تیم ارگ، جنرال دوستم به عنوان آماج درجه اول مطرح است که از میدان بدر شود.
ناظران دیگرتاکید کرده اند که هدف حکومت از دعوت محقق برای پیوستن به تیم جدید ریاست جمهوری، شکستن درودیوار «جبهۀ ملی» است که درآن تمامی نیروهای وابسته به تیم حاکم فعالیت های شان را متمرکز کرده اند.
درهمین حال گزارش می رسد که محمدیونس قانونی رئیس پیشین پارلمان که ظاهراً ازسران «ائتلاف ملی» نیز هست، دریک معاملۀ سری توافق کرده است که درکارزار مبارزات انتخاباتی، به حیث معاون اول دکترفاروق وردک وزیرمعارف ظاهر شود. این خبر تا کنون قطعی نشده ومنابع اطلاع دهنده بدین باورند که سفره گشایی های شبانه بین نخبه ها به هدف چانه زنی برسرتقسیمات کرسی های دولت وحکومت آینده به تازه گی سرعت گرفته است.