-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

مردم از جنگ سالاران دولتی دربامیان به ستوه آمده اند

فریاد برای عدالت برضد جنگ سالاران در گوشه وکنار کشور رسا تر می شود. شمارى از محصلين و اعضاى نهاد زنان براى تغيير، طى تظاهراتى در کابل، خواستار محاکمۀ قاتلان يک دختر جوان در باميان و برکنارى رييس څارنوالى اين ولايت شدند.
پژواک گزارش داد:
به اساس معلومات مسوولين باميان، شکيلاى ١٦ ساله در هفتم دلو سال ١٣٩٠در قريۀ زرگران مرکز باميان، در منزل سيد واحدى بهشتى عضو شوراى ولايتى که برادر سيد فکور بهشتى نماينده مردم باميان در ولسى جرگه است، با مرمى کلاشنکوف به قتل رسيده است.
در اوايل آوازه هاى مبنى برخودکشى شکيلا منتشر گرديد؛ اما سپس مسوولين به اساس  تحقيقات طب عدلى و کريمنايل تخنيک گفتند که اين دختر نخست مورد تجاوزجنسى قرار گرفته و بعدا کشته شده است.
تماس آژانس خبرى پژواک با سيدواحدى بهشتى برقرار نشد؛ اما  سيد فکور بهشتى برادر سيدواحدى بهشتى، به آژانس خبرى پژواک گفت که شکيلا در خانۀ قربان (يازنه شکيلا) و  يکتن از محافظان برادرش (سيدواحدى بهشتى) با تفنگچه بازى مى کرد که از اثر فير سهوى  آن جان باخت.
امروز، ده ها تن از محصلين پوهنتون ها در کابل و اعضاى نهاد زنان براى تغيير، از مقابل پوهنتون کابل، به سوى دفتر کميسيون حقوق بشر و شوراى ملى راهپيمايى نموده، ضمن رد خودکشى شکيلا؛ خواهان دستگيرى عاملين قتل او شدند.
آنها که شعارهاى "څارنوال باميان شرمت باد، څارنوالى شرمت باد، سکوت سزاى شکيلا نيست و خودکشی شکيلا دروغيست برملا" را سر ميدادند، از ارگان هاى عدلى و قضايى خواهان پيگيرى جدی اين قتل شدند.
محمد جواد يکتن از محصلين پوهنتون کابل که در همين تظاهرات اشتراک داشت، به آژانس خبرى پژواک گفت: هدف از تظاهرات اين است که قاتلان و مجرمين تجاوز بر شکيلا، بايد گرفتار شوند وعدالت تامين گردد.
وى افزود: "خواست ما از نهادهاى حقوق بشرى و لوى څارنوالى اين است که در څارنوالى باميان اصلاحات بياورد، تا کس مظلومى مثل شکيلا قربانى نشود و جانى که خودش وکيل شوراى ولايتى و برادرش وکيل پارلمان است، از تعقيب عدلى و قضايى مصوون نباشد؛ همه کس در مقابل قانون يکسان باشد."
جواد مدعى است که څارنوالى  باميان، اسناد ناقص قضيه را به محکمه ارائه کرده است.
حسين على يکتن ديگر از تظاهرکننده گان، رييس څارنوالى باميان را متهم کرد که در ارائه اسناد به محکمه، جانبدارانه عمل کرده و از قاتل که زورمند مى باشد، دفاع نموده است.
دفتر کميسيون ساحوى حقوق بشر در باميان نيز هفتۀ گذشته  گفته بود که به اين قضيه از سوى څارنوالى مرافعۀ باميان رسيدگى موثر، به موقع، همه جانبه وعادلانه صورت نگرفته است.
اما سيد احمد يار رييس څارنوالى باميان، به آژانس خبرى پژواک گفته است که "څارنوالى باميان، اجراآت قانونى خود را داشته است."
تظاهر کنندگان، در مقابل دروازۀ ورودى شوراى ملى در کابل تجمع کردند و قطعنامه اى نيز صادر کردند.
در قطعنامه آمده است: "ما از نهادهاى مسوول دولت، خواستار سرعت بخشيدن و شفافيت مراحل تحقيق و محکمۀ دوسيه قتل شکيلا و نيز تضمين امنيت جانى شاکيان پرونده و تعيين وکلاى مدافعى که بخواهند به دفاع از حقوق قربانى حادثه و بازماندگان آن مبادرت ورزند،  مى باشيم."
گفتنى است که هفتۀ گذشته نيز به طرفدارى از شکيلا  تظاهراتى در باميان راه اندازى گرديد و تظاهر کننده گان، خواهان تامين عدالت در قضيۀ قتل شکيلا شدند.
سيد فکور بهشتى، همچنان به پژواک گفت که آنها نيز خواهان تامين عدالت مى باشند و در صورتى که کسى در اين قتل دست داشته باشد، بايد محاکمه و مجازات گردد.