-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۳, سه‌شنبه

مقامات ناتو دیوانه اند یا مانور سیاسی اجرا می کنند؟

بانو شکریه بارکزی عضو مجلس نماینده گان ادعا کرد: ناتو در نظردارد پس از خروج نیروهایش از افغانستان، تاسیسات وقرارگاه های خود را از بین ببرد.
حتی نیروهای متجاوز شوروی درافغانستان چنین اهانت وخیانتی را نسبت به مردم افغانستان انجام نداده اند.

خانم بارکزی که در جلسهء عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه گفت:

« در این اواخر گفته می شود یک قرارداد بزرگ برای تخریب تاسیسات ناتو در افغانستان به امضا رسیده است.
ما می توانیم از این تاسیسات برای مکاتب، کلینیک ها و سایر دوایر دولتی و واحد های محلی استفاده کنیم.
به باور من در ساختن این تاسیسات یک مقدار پول را به مصرف رسانده اند و تخریب آن به یک مبلغ دیگر نیاز دارد.»


پیش از این گزارش های پخش شدند که کشورهای عضو ناتو می خواهند پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تجهیزات خود را به کشورهای شان انتقال بدهند. این نمایش های ناتو، عمیقاً به هدف تحت فشارگرفتن تیم حاکم درافغانستان وترساندن مردم صورت می گیرد.

اما این نخستین بار است که نگرانی ها مبنی بر تخریب تاسیسات ناتو در افغانستان ابراز می گردند.

نیروهای بین المللی تا اکنون در این زمینه تبصره یی نکردند، اما وزارت دفاع افغانستان با این ادعا ها موافق نیست.

جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی گفت:

« جا هایی را که قوای آیساف تخلیه می کنند نظر به تفاهم آن را به وزارت دفاع افغانستان تسلیم می دهند.
من از چنین مساله ای آگاهی ندارم که قوای ایتلاف از گارنیزیون ها خارج شده باشد و آن را تخریب کرده باشد.
به طور مثال چندی پیش یک گارنیزیون را در دارالامان شهر کابل به وزارت دفاع تسلیم دادند.»


روند تدریجی انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان حدود یک سال قبل  آغاز شده و گفته می شود که تا اکنون 75 درصد نفوس این کشور زیر پوشش نیروهای امنیتی افغان درآمده اند.