-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۹, دوشنبه

جنرال دوستم: امریکا نباید به فرهنگ افغانستان بی حرمتی کند

جنرال دوستم درمورد امریکا بسیار محتاطانه حرف می زند.
دیلی تلیگراف
روزنامه دیلی تلیگراف چاپ لندن درگفت وگو با جنرال دوستم رهبرجنبش ملی اسلامی افغانستان ازوی پرسیده است که  در مورد زمان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان چی فکر می کند؟

جنرال دوستم در جواب گفته است که «بسیاری از افغان ها فکر می کنند  این زمان برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، بسیار زود است.»

او افزوده است که از احتمال به وجود آمدن فضای هرج و مرج در افغانستان هراس دارد.

نویسنده می گوید، شکایت هایی را از سربازان خود جنرال دوستم، که یک بخش از اردوی افغانستان را تشکیل می دهند، در مورد ناکافی بودن تجهیزات شان، با او در میان گذاشته است، شکایت های معمول که مثلاً نیروهای خارجی خوب تجهیز شده اند، ولی اردوی افغانستان تجهیزات کافی در اختیار ندارد، بوت های شان به خاطر کیفیت پایین فرسوده می شوند و سوراخ هایی در کلاه های شان موجود است.

جنرال دوستم صراحتاً گفته است که قدر کمک های بین المللی را می شناسد، اما افزوده است که اگر جامعه جهانی وعدهء کمک می دهد، هر نوع کمک که باشد، باید آن را به صورت درست عملی سازد.

او گفته است: «وظیفۀ تان این است که کار خوب انجام بدهید.»

به نوشتهء دیلی تلیگراف، این تنها مسالهء تجهیزات ناکافی نیست که اردوی ملی را در مورد امنیت افغانستان در آینده دلسرد ساخته است، بلکه بسیاری، در مورد عدم موجودیت احترام متقابل شکایت دارند که از وقایع که هرچند تصادفی و غیرهدفمند بوده اند، نشات کرده است.

به گونهء مثال، دیلی تلیگراف، از حادثهء سوختاندن نسخه های قرآن کریم در ماه فبروری امسال یادآوری کرده که اعتراضات گستردهء را هم به دنبال داشت.

جنرال دوستم به دیلی تیلی گراف گفته است:«چرا این جا می آیند و فرهنگ ما را توهین می کنند.»

او افزوده است که چنین اعمال سبب می شود تا فضای بی اعتمادی به وجود بیاید و مردم خشمگین شوند.

جنرال دوستم در ادامهء این مصاحبه گفته است کسانی که جدیداً به اردوی افغانستان استخدام می شوند باید به دقت نظارت شوند تا این اطمینان حاصل شود که جواسیس طالبان نباشند.

او به دیلی تلیگراف گفته است که بی احترامی از سوی نیروهای ایالات متحدهء امریکا فقط موقف طالبان را تقویت می بخشد و دریافت راه حل مسالمت آمیز را دشوارتر می سازد.