-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۱۱, چهارشنبه

رئیس جمهور نمی تواند این آقا را سرجایش بنشاند وازش حساب بگیرد؛ چه رسد به قوماندان هامیلیونرهای جدید، مجری فرامین آقای کرزی هستند. دفع فاسد به افسد!


در حالى که فساد ادارى در کشور بيداد مى کند و معلوم هم است که در عقب هر پرونده اختلاس هاى ميليون ها دالرى، مقامات بلند رتبه دولتى قرار دارند که تا حـال هيچ يک از آنان به دادگاه کشانيده نشده اند، اما روز پنجشنبه آقاى حامد کرزى رئيس جمهورى افغانستان طى فرمانى، اداره عالى مبارزه عليه فساد ادارى را مؤظف ساخته است تا طى مدت شش ماه تمام پرسونل مسلکى و حمايوى آن اداره را بازنگرى نموده کادر هاى آلوده با فساد را شناسايى، تدابير مشخص را اتخاذ و از نتيجه به مقام رياست جمهورى گزارش ارائه نمايد.
اين فرمان آقاى کرزى در حالى صادر شد که حدود دو ماه پيش نشريه اداره عالى مبارزه با فساد ادارى نوشته بود که "رئيس پيشين بانک ملى نيز 13 ميليون دالر اختلاس کرده است".
شمارى از شهروندان کابل به آرمان ملى گفتند که چرا پرونده اين مقام تا حـال بررسى نشده در حالى که رئيس پيشين بانک ملى در حـال حاضر پست معاونيت بانک مرکزى را برعهده دارد، پس آقاى لودين رئيس اداره عالى مبارزه با فساد ادارى چطور اين آقا را به پنجه قانون مى سپارد و چگونه گزارش آن را به مقام رياست جمهورى خواهد فرستاد.