-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۲۸, شنبه

سپاه قدس؛ افغانستان خط جنگ پس ازسوریه


درمحاسبات «سپاه قدس» به مزارشریف وکابل به عنوان حوزۀ اصلی جنگ مخفی ودرصورت اقتضای رویداد های آینده، جایگاه دمشق دوم وحلب دوم مشخص شده است.انتحاری های آموزش دیدۀ «بسیجی» های ایران درقرارگاه های سپاه قدس درزاهدان، نخستین رزمایش موفقانۀ عملیاتی برون مرزی را در نیمروز افغانستان انجام دادند؛ مگرپیروزی آن ها با سراسیمه گی ورسوایی اطلاعاتی غیرقابل جبران همراه بود که درنتیجه، سه نفر به دام افتادند.
امنیت ملی افغانستان به نوبۀ خود، رد گیری انتحاری ها را که درادبیات «سپاه قدس» به «اشتشهادیون» معروف اند، ظفرمندانه به سررسانده است. اطلاعات می رسانند که درقرارگاه های سپاه درآنسوی مرز، هزاران تن از «اشتشهادیون» برای ورود به افغانستان صف کشیده اند. اکنون نگاه ناظران درافغانستان برجبهه آرایی علنی ایران درافغانستان به هدف ایستاده گی دربرابر امواج بین المللی براندازی علیه رژیم ایران تمرکز کرده است.
دیوار قدرت دردمشق مرتباً فرو می ریزد. ازماسکو تا تهران ناگفته ها ونزاکت های دپلوماتیک از پرده برون افتاده و آشکار اعلام شده است که نقشۀ راه خیزش های قهری خاور میانه، پس از سوریه، مسیرتهران را درپیش می گیرد. ایران تا کنون درخط اول جنگ با امریکا وغرب، خوب «مقاومت» کرده است. سپاه پاسداران تمام هزینۀ ارزی ایران را به هدف حفظ محور «مقاومت» درسوریه انحصار کرده است. حاکمیت آهنین نظامیان درتهران، ضمن اصرار برحفظ «باتلاق» درسوریه؛ تصمیم دارد درصورت به هم ریزی دستگاه قدرت دردمشق، لبنان را به آتشدان سرنوشت مبدل سازند.
شکست سنگرآرایی ها درسوریه ولبنان همیشه لرزان، پیشاپیش درمحاسبات تهران محرز شده ودیریست که گسترۀ خط دوم «مقاومت» درداخل قلمرو افغانستان زیربررسی قرار گرفته است.
منابع اطلاعاتی جهانی این تحرکات را کاملاً رصد می کنند. براساس یافته های منابع ضد ایرانی به خصوص شبکۀ اطلاعاتی دی ایکس ایران درمحورهای هرات، فراه ونیمروز مراکز عملیاتی هدایت کنندۀ سپاه قدس را متمرکز کرده است. شبکۀ دی ایکس حوزۀ مستقل کشف اطلاعاتی و نهاد ضدجاسوسی بود که ازسوی احمدشاه مسعودو ملاخاکسار درسال های مقاومت درمقابله با نفوذ ایران ایجاد شده بود وکماکان درتمامی مسیرها به حیات خود ادامه داده است. 
جبهۀ تبلیغاتی خط دوم دفاع ازبقای «نظام جمهوری اسلامی ایران» درشهرکابل به شکل علنی وگاه مخفی متمرکز شده است. دی ایکس مشخصاً درکشفیات خویش قید کرده است که امنیت ملی درمحدودۀ پایتخت، چهارچوب های ناشکن ترصد وقرنطین را دراطراف «نهاد ها» ،«اتحادیه ها» واماکن مذهبی ایجاد شده از سوی «سپاه قدس» برپا داشته است. اطلاعات فراوانی ازجاسوسان دستگیرشده استخراج شده است وماشین رسوا سازی رسانه های بین المللی نیز درین امر، برکرختی نهاد های سپاه قدس اثر داشته است.
با این حال، ناظران دی ایکس احتمال می دهند که محورهای هرات ومزارشریف تقریباً از ظرفیت دفاعی لازم برخور دار نیستند. درین سوق الجیش ها توزیع پول به شدت ادامه دارد وهمزمان با آن، محموله های جنگ ابزارساخت ایران با برچسب های روسی درتمام گسترۀ مرزی ومسیرهای قاچاق مواد مخدر زنجیر وار درحرکت افتاده اند. اتحاد سپاه قدس با شبکه های قاچاق مواد مخدر درافغانستان دست آنان را درنفوذ وارسال اسلحه به اهداف مختلف بازترکرده است.
برخی اپرات امنیت ملی مخالف ایران درگفت وگو با «تحلیل وخبر» می گویند که مدیریت تشکیل ستادهای عملیاتی سپاه قدس درکابل، مزارشریف به شمول نوار های مرزی دردست حلقاتی قراردارد که به همکاری برخی فرماندهان ومتنقذان محلی فعالیت های شان را پوشش می دهند. این منابع ازین که مرکزوصل وهدایت کلیه ستاد های ایجاد شده درقلمروافغانستان، سفارت ایران درکابل است، اظهار شگفتی می کنند. هنوز هم محموله های کلان «پست های دپلوماتیک» از تهران به وسیلۀ هواپیماهای شرکت «آسمان» از قرارگاه های اصلی سپاه درزاهدان ومشهد به کابل انتقال داده می شوند.
رهبران ایران بارها درگفتارهای رسمی وضاحت داده اند که جنگ ایران وامریکا درداخل خاک ایران اتفاق نخواهد افتاد. آن ها شعاع عملیاتی را درمحاسبات خویش حتی تا مرزهای دیورند تنظیم کرده اند. بدین ترتیب، مزارشریف وکابل جزء حوزۀ اصلی جنگ مخفی ودرصورت اقتضای رویداد های آینده، به دمشق دوم مبدل خواهد شد. شاهدان عینی وابسته به دی ایکس درمرزها نتیجه گیری می کنند که تزریق اسلحه بیشتر درکلان شهر ها برنامه ریزی شده است.