-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

تهدید شدید رئیس جمهور کرزی از سوی مارشال فهیم

 جنرال دوستم ومحقق نیز درین باره با رئیس جمهور تماس هایی برقرارکرده وگفته اند که حاضر اند ازجانب خویش نامزد وزیر دفاع وداخله را معرفی کنند.


یک منبع معتبر نزدیک به یاران مارشال فهیم به «اتاق تحلیل وخبر» اطلاع داد:
مارشال فهیم بعد از اعلام رسمی خبر درمورد سلب صلاحیت وزرای دفاع ملی وداخله، با صریح ترین الفاظ به تهدید حکومت و شخص رئیس جمهور کرزی پرداخت. منبع افزود: شنبه شب در خانۀ مارشال فهیم با حضور جنرال بسم الله محمدی و محمدیونس قانونی وشماری دیگری از طرفداران آن ها مجلسی برگزار شد. در مجلس مارشال فهیم با لحنی صریح اظهار داشت:
برکناری و سلب صلاحیت وزیر داخله یک توطئه سازماندهی شده بوده و درآمارگیری تعداد رأی دهنده ها نیز «غلطی» شده است. قانونی گفت که اخراج خبرنگاران ازمجلس، براساس یک برنامه ریزی صورت گرفت که هدفش تقلب درشمارش آرا بود.
مارشال فهیم درمهمانخانه اش صریحاً تهدید کرد که اگر بخواهد حکومت ودولت و شهر کابل را از شروع بامداد تا چاشت روز تا وسر خواهد کرد. فهیم افزود که هیچ کسی بدون مشوره وخواست ما نمی تواند وزیر داخله را برکنار کند. وی از رئیس جمهور خواسته است تا زمان معرفی یک نامزد وزیر جدید از سوی او (فهیم) ، وزیران سلب صلاحیت شده را کما فی السابق به حیث سرپرست دروزارت های دفاع وداخله نگهدارد.
پس از تهدید مارشال فهیم عنوانی رئیس جمهور ودولت، موضوع فوری به ریاست جمهوری ابلاغ گردید. رئیس جمهوربه ریاست دفترمطبوعاتی تذکر داد که به رسانه ها بنویسند که «فردا» رئیس جمهور درمورد پذیرش یا عدم پذیرش فیصلۀ پارلمان تصمیم خواهد گرفت. 
بیست وچهار ساعت بعد، جلسۀ شورای امنیت ملی درارگ برگزار شد. رئیس جمهور مطابق خواست مارشال فهیم از خانه نشینی فوری دو وزیر صرف نظر کرده و درمحضر اعضای شورای امنیت ملی موضوع سرپرستی مؤقت آن ها را تا معرفی نامزد های تازه مطرح کرد که بی درنگ مورد موافقت قرار گرفت.
هنوز روشن نیست که میعاد سرپرستی وزرای اعتماد باخته چقدر طول خواهد کشید اما همین منبع نزدیک به مارشال فهیم توضیح داد که رئیس جمهور نیز به نوبۀ خویش ازین وضع علیه فهیم استفاده خواهد کرد. منبع افزود: رایزنی آقای کرزی با مخالفان ورقبای فهیم مانند جنرال دوستم، ضیاء مسعود وحاج محمد محقق امری حتمی است. به گفته او، جنرال دوستم ومحقق نیز درین باره با رئیس جمهور تماس هایی برقرارکرده وگفته اند که حاضر اند ازجانب خویش نامزد وزیر دفاع وداخله را معرفی کنند.
منبع درارتباط به حمایت نماینده گان قوم هزاره از تصمیم پارلمان به هدف سلب اعتماد وزرای دفاع وداخله اظهارداشت که مردم هزاره از عملکرد ضعیف دو وزیر در جلوگیری ازکشتار هزاره ها از سوی کوچی ها یا افراد مسلح درمسیر غوربند ابراز نارضایتی کرده اند.
منبع یاد آور شد که نخستین واکنش کرزی این بود که به روز دوشنبه به پارلمان اشارت داده بود که علیه ابقای وزیران سلب اعتماد شده، اعتراض کنند. چنانچه نامه پارلمان به رئیس جمهور به اثر اشارۀ خود آقای کرزی صادر شده بود.