-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۱۱, چهارشنبه

جنرال دوستم: با خروج قوای خارجی، حکومت سقوط می کندجنرال دوستم می گوید: برای ختم کردن طالبان حدود یک سال وقت لازم است.
جنرال دوستم اضافه برآن که درگفت وگو با روزنامۀ دیلی تلگراف لندن از بدرفتاری امریکاییان دربرابر مردم افغانستان انتقاد کرده، باردیگر سخن هشت سال قبل خود را درمورد امحای کامل طالبان مکرر کرده است. وی اظهارداشته که شمار نیروهای پیکارگر طالبان حداکثر به 9000 نفر می رسد وختم کردن غائله طالبان حد اکثر یک سال وقتی را دربرمی گیرد. وی ده سال قبل، میعاد نابودی دسته های طالبان را شش ماه اعلام کرده بود. دوستم درآن زمان گفته بود اگر بیست هزار رزمندۀ جنگی تحت فرمان داشته باشد، جمع کردن بساط طالبان کار نا ممکن نیست.
اما تجربه اثبات کرده که طالبان پانزده سال است که می جنگند اما همچنان قدرت خود را حفظ کرده و ابزار کلیدی «انتحاریون» را نیز دراختیار خود دارند. انتحاری ها، اسلحۀ کارساز طالبان درده سال اخیر اند که قبلاً درجنگ های نامنظم آنان برجستگی نداشت. درزمان «مقاومت» بیشتر فدائیان جنگی، عرب های القاعده بودند. بعد ازنگونساری حکومت طالبان، میراث انتحاری ها به طور انحصاری به طالبان نسل جدید رسید.
گذشته ازین، به همان اندازه ای که نیروهای طالبان از یک مرکزواحد اداره می شوند، نیروهای «ضدطالبان» فاقد محور واحد عملیاتی وسیاسی هستند و به جزایر جدا افتاده مبدل شده اند.
موضوع جدید درسخنان جنرال دوستم این است که وی پیش بینی کرده با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حکومت کابل نیز سرنگون خواهد شد. وی نگفته است که به وسیلۀ کدام نیروی مخالف ( طالب یا اپوزیسیون؟) ساقط خواهد شد.
دوستم درین مصاحبه رئیس جمهور کرزی را «نيمه افغان و نيمه امريكايی» خوانده است.  .