-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۱۵, یکشنبه

پی آمد حذف دو وزیر؛ تشدید کشمکش یا سازش های جدید؟

 زلمی مجددی یار «جهاد ومقاومت» آقای محمدی که فعلاً بازوی بدخشانی رئیس جمهور حساب می شود، کمپاین حذف دووزیر را رهبری کرد.
 سلب صلاحیت ازوزرای دفاع وداخله، بدون اشارۀ رئیس جمهورناممکن بود. تجربه ثابت کرده که هرگاه رئیس جمهوراراده کرده، فاسد ترین وبدنام ترین چهره ها، ازپارلمان رأی اعتماد گرفته اند. اما گزارش ها حاکی اند که کرزی این جام زهر را از روی اجبار وتحت فشارجامعۀ بین المللی سرکشیده است؛ با این تفاوت که تلاش برین است تا تأثیر کشندۀ زهر به حدی نباشد که قدرت از دست برود.
جنرال رحیم وردک به مقامات ارتش امریکا نزدیکی دارد، ناتو وامریکا نسبت به جنرال بسم الله محمدی بی اعتماد اند.  بسم الله محمدی برای جلب ونزدیکی با امریکایی ها از تلاش های مستمر وشباروزی دریغ نکرده؛ مگر ناظران خارجی او را یک چهرۀ محافظه کار مخالف تحول وآلوده با فساد اداری می دانند. اساساً آقای محمدی به عنوان یک مانع درپروسۀ انتخابات وتحولات آینده مظنون است.
جریان ها پیچیده ودرعین حال ساده اند. رحیم وردک، قربانی مصلحتی این زدوبند هاست. مدت ها قبل خیال کناررفتن داشت. هدف اصلی حذف بسم الله محمدی بود که ازآغازکاربررئیس جمهور تحمیل شده بود. اگردست غیابی، تنها بسم الله محمدی را ازصحنه بیرون می انداخت؛ کژاندیشی های قومی درمحافل سیاسی بهانه های تازه ای به وجود می آورد.
درسال هایی که جنرال محمدی مسئولیت لوی درستیز اردوی ملی را به عهده داشت، اختلافات وجنجال هایی بین وی و جنرال رحیم وردک بروزکرده بود. رئیس جمهور کرزی که به نوبۀ خود با رحیم وردک میانه خوب نداشت، از بسم الله محمدی دربرابر وی حمایت می کرد. اشاره هایی که بعداً دربرخی روزنامه های بین المللی مشاهده شد خبراز آن داشت که رحیم وردک به مشاوران امریکایی توضیح داده بود که درایجاد نظم واصلاحات دروزارت دفاع دست وی بسته است. حتی وی بعد ازرسوایی دزدی وغارت درشفاخانۀ سردارداوود خان، به امریکایی ها توصیه کرده بود اگر به حسابگیری زودهنگام از بسم الله محمدی شروع کنند ممکن است مشکلات داخلی افزایش یابد.
درتحولات تازه وضع تغییرکرده است. رئیس جمهور درتماس های خاص درکنفرانس توکیو، آخرین تعهدات به منظور مهندسی تشکیلات دولت را به جامعه جهانی سپرده است. بسم الله محمدی، یکی ازکسانی است بود که باید از مسیر تحولات برداشته می شد. حذف محمدی خود به خود مارشال فهیم را به صحنۀ تنش های تازه می کشاند. این همان چیزی است که جامعۀ جهانی به آزمایش می گیرد. همه آنانی که سابقۀ جنگویی واشتراک درجنگ های داخلی دارند، درفهرست ناقضان حقوق بشر شامل اند وتنور «عدالت انتقالی» می تواند این بار ماجرا دهان بازکند. مدیریت بین المللی قصد دارد قوماندان ها ورهبرانی را که صاحب افراد مسلح خارج ازدولت اند ویا نفوذ وکارشکنی خود را درامرانتخابات وتشکیلات دولت وحکومت عین قانون می پندارند، از صحنه بردارد.
تاریخ اعتبار «بن اول»، به حیث همایش اضطراری که راه را برای یک اجماع لرزان و سرشار ازبی اعتمادی میان گروه های داخلی وخارجی گشود، ازنظر متحدان خارجی دیگر سپری شده است. تلاش برین است یک بستر جدید برای بازیگرانی که امریکا ومردم روی آن ها حساب بازکنند، فراهم شود. درسطح داخلی نیز مردم از تیم کنونی خسته شده وجان شان به لب آمده است.
رحیم وردک اصراروعلاقه چندانی به ادامۀ کار دروزارت دفاع ندارد وآدمی است که ازکشمکش وخلق تنگی زود خسته می شود وصحنه را رها می کند.  رئیس جمهور کرزی وفهیم قسیم هم او را به چشم ناظراجرایی ومزاحم امریکا می دانند. احتمال دارد جنرال شیرمحمد کریمی لوی درستیز اردو، جای وردک را احراز کند. با این حال، پروسۀ جدید با کنار زدن بسم الله محمدی ورحیم وردک خاتمه نمی یابد. محمدی درجای دیگری حفظ می شود ودرنقش مأمورمانور های حاکمیت تا خط آخر می رود.
تا رسیدن انتخابات وخروج قوای خارجی، همه چیز مطابق سناریوی تازه، مهندسی ومهار می شود. یک تیم دیگرجای محافظه کاران را می گیرد. تا آن زمان قرار نیست قوماندانان و افراد مرتبط با افراد مسلح دروزارت ها باقی بمانند. کرزی درآزمونگاه فرساینده ای گرفتارآمده است. هیچ کس نمی داند که شخص رئیس جمهور با چه فرمولی بازی می کند! این تحولات رؤیای حفظ قدرت خاندانی به کمک «تنظیم ها ومحافظه کاران» را با تهدید رو به رو کرده است. نگرانی عمومی آن است که  اگر رهبران گروه های مسلح با ذهنیت غیرقابل تغییر درقدرت حفظ شوند، سرنوشت انتخابات بسان سرنوشت پرتقلب سال 1388 خواهد بود ونباید انتظار داشت که دروضعیت امنیتی واقتصادی کشور بهبود رونما شود.
جامعه جهانی به رئیس جمهور درتوکیو هشدار داده بود که خودش را از چهره ها وافرادی که درجنگ ها وکشتارها سابقه دارند جدا کند. درغیرآن تمامی کمک ها به افغانستان قطع می شود.

کشته شدن دو افسر امریکایی در وزارت داخله شخص وزیرداخله را مظنون قرار داد. قتل با هیچ یک از قتل های قراردادی و طالبی شباهت نداشت. درانجام تحقیقات شخص وزیر چندان همکاری نکرده و یا بی میل بود.
چهل ودو میلیون دالر از شفاخانه سردار داوود ناپدید شده است. درآن ایام، بسم الله محمدی لوی درستیز بود و جنرال یفتلی رئیس صحیۀ وزارت دفاع. تمام افسران ارشد شفاخانه شهادت داده اند که آقای یفتلی انبار های شفاخانه را که ازسوی ناتو از تجهیزات بسیار پیشرفته و دارو انباشته می شد؛ شب هنگام به جای نامعلومی انتقال می داد. آیا وی درین اقدامات از رحیم وردک هدایت می گرفت یا از بسم الله محمدی؟ رحیم وردک دربرابر تحقیق کننده گان امریکایی کاملاً ازین جریانات اظهار بی خبری کرد. هیأت بازرس امریکا پروندۀ کلانی را دررابطه به دست داشتن بسم الله محمدی در تخلیۀ ذخیره گاه های شفاخانۀ چهارصد بستر، دراختیار دارد.
زلمی مجددی نمایندۀ بدخشان درپارلمان که از نزدیکان رئیس جمهور کرزی به شمار می رود، حملات اصلی را بالای بسم الله محمدی ورحیم وردک شروع کرد. وی بسم الله محمدی را به حیف ومیل 25 میلیون دالر که ازسوی امریکا برای تأمین امنیت وکلای پارلمان به وزارت داخله داده بود، متهم کرد. همچنان وی گفت:
 بودجه ای که برای مبارزه با مواد مخدر به نهاد شما داده شد به مصرف نرسیده است. چند ماه قبل در دفتر شما مشاور بلند پایه خارجی کشته شد آیا ضعف ارگان های شما را نشان نمی دهد؟ شما در این مورد چه اجرائیاتی را انجام دادید؟

زلمی مجددی به زاویه دیگر اشاره کرد و گفت:
ما بارها با وکلای بدخشان در مورد ناامنی های بدخشان صحبت هایی کردیم و بعد از این که شما وزیر داخله شدید ناامنی بدخشان افزایش یافت و برای حملاتی که در این منطقه می شود شما، تنها گروهی را فرستادید که نه تنها امنیت را تامین نکردند بلکه اسلحه و مهمات به مخالفین دادند و امروز می بینیم که هم تاجیکستان و هم نقاط مرزی از وجود طالبان رنج می برد و 16 نفر جام شهادت نوشیدند و شما هیچ اقدامی نکردید.

بورسیه های تحصیلی که در هر دو وزارت می آید صرف بر اساس روابط توزیع می شوند و خویشان و اقارب خود را روان می کنید.
این که زلمی مجددی یار دوران «جهاد ومقاومت» بسم الله محمدی وبازوی بدخشانی کرزی پروژۀ برکناری محمدی را رهبری کرد، معلوم است که ماجرا های آینده چه شکلی خواهد داشت.