-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۴, شنبه

برای مخالفان ایرانی زندان ساختند ونامش را قرارگاه گذاشتند


خبرنگار: لميس فرحات

بيروت:  بومدرا که يك فعال الجزايري در زمينه تقويت حقوق بشر و اصلاح نظام جزايي در شمال آفريقا و خاور ميانه بوده است, افزود:
 اولين ديدار من از قرارگاه ليبرتی در دسامبر شوكه یی به زندگي من بود. من زندان هاي زيادی ديده بودم اما اين محل بدتر از زندان بود.
او خاطرنشان كرد عراقيان اين كمپ را پس از بيرون رفتن نيروهاي آمريكايي تخريب كردند سرویس هاي بهداشتي در وضعيت بدي بودند و بنگالهايي كه به عنوان مسکن سربازان استفاده ميشد پر از زباله شده بود؛ همينطور درها وپنجرهها هم شكسته بودند.
بومدرا گفت كوبلر از وي خواست با تيمش برگردد و عكس هاي كمپ و سرويس هاي آن را بگيرد و تاكيدكرد كه در پروندهاي كه به ساكنان و اعضاي هيئت ديپلوماتيك ارائه خواهد شد, عكسها بايد داراي جذابيت باشند.
بومدرا كه عراق را در ماه مي ترك كرد ميگويد ”ما ميخواستيم اين كمپ را به گونهيي تصوير كنيم كه داراي معيارهاي عالي زندگي است و تمام خواستههاي پناهندگان را تامين ميكند” و اضافه ميکند: ”خودم را در وضعيتي ديدم که گزارشها و عكسهايي براي گمراه كردن سازمانم, جامعه جهاني و پناهندگان درست ميکردم.
انتقال نزديك به دو هزار تن پناهندگان از قرارگاه اشرف به قرارگاه ليبرتي بر اساس توافقنامهيي كه ملل متحد واسط آن بود اجرا شد. بسياري از مخالفان ايراني و هواداران آنها از جمله گروهي از قانونگذاران از هر دو حزب و مقامات سابق آمريكا نسبت به شرايط وخيم زندگي در قرارگاه ليبرتي شكايت كردند.
اين روزنامه بنوبه خود از دفتر كوبلر در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك در مورد ادعاهاي بومدرا خواهان توضيح شد, جرد كوتلر سخنگوي ملل متحد در امور سياسي كه بر هيئت يونامي در عراق نظارت دارد گفت: ”جاي تاسف است که اين عكسهاي تحريف شده در راستاي تلاشهاي ملل متحد در عراق براي ايجاد يك راه حل مسالمت آميز براي وضعيت قرارگاه اشرف ارائه شد”.
بومدرا, مسؤول اصلي سازمان ملل متحد در مذاكرات با عراقيها براي بستن قرارگاه اشرف, گفت كه به كوبلر توصيه شده است که يادداشت تفاهم را كه از آن مذاكرات نتيجه شده بود قبول نكند زيرا كه عراقيها معيارهاي بينالمللي حقوق بشر را نپذيرفته بودند.
او همچنين افزود: ”به او گفتم كه سازمان ملل متحد ارزشهاي مشخصي دارد كه نميشود روي آنها مماشات کرد. اما در نهايت مجبور شديم مماشات کنيم”.
اين فعال در نهايت استعفا داد و دو ماه گذشته را در حال بررسي وضعيتش سپري كرد, او اشاره كرد كه احترامش نسبت به همه اين مؤسسات را از دست داده است, کما اينکه احترام نسبت به خودش را نيز از دست داده چرا كه بخشي از آنها بوده است.
سياست ايالات متحده در مورد مجاهدين خلق
دولت كلينتون در سال1997 مجاهدين خلق را در ليست سازمانهاي تروريستي خارجي قرار داد و اين در حالي بود كه تلاش ميكرد باب مذاكره با ايران را باز كند. دادگاه استيناف آمريكا در ژوئن درخواستي را مبني بر تصميم گيري براي حذف مجاهدين خلق از ليست تروريستي طي چهار ماه به وزير خارجه, هيلاري كلينتون ارائه كرد.
انگلستان و اتحاديه اروپا مجاهدين خلق را از ليستهاي تروريستي خود در سالهاي2008 و2009 حذف کردند.
اما وجود اين گروه در ليست ايالات متحده مانع پذيرش مخالفان ايراني از سوي كشورهاي ديگر است.