-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۲۲, یکشنبه

تهدید زاخیل وال سرنخ روند سیاه پولسازی مقامات عالیه دولت در دست زاخیل وال است.
خبر می رسد که به ارتباط قضیۀ پولسازی غیرمشروع وزیر مالیه آقای حضرت عمر زاخیل وال، به طور سرپوشیده، اختلاف سختی بین مقامات بلند پایۀ دولت وحکومت بروز کرده است. این درحالی است که به گفتۀ یک منبع وابسته به دولت ( که حسب سفارش خود ایشان ازذکرنامش خود داری می شود) زاخیل وال به تمام شبکه های ارتباطی در داخل دولت وحکومت که درتجارت ها وقرار داده های باوی اشتراک منافع دارند، هشدار داده است که اگر به دادگاه کشانیده شود، از روی اسرار مالی وحسابات، وهمچنان تشریک تجارتی تمامی شبکه پرده خواهد برداشت.
دراولین گام امروز رئیس مجلس سنا به حمایت از زاخیل وال برخاسته است. منابعی در وزارت مالیه می گویند که قراردادی ها و طرف های معامله با زاخیل وال، علاوه برتاجران، وکلای پارلمان و رؤسای گمرکات درسراسر کشور، مقامات بلند پایه درارگ نیز هستند. زاخیل وال گفته است که اگرمجبور شود مراجع دولتی وهدایات غیرقانونی رئیس جمهور ومعاونان را درامور مختلف خصوصاً برداشت میلیون ها دالر از ذخیرۀ بیت المال به خاطر پیشبرد کمپاین انتخابات ودیگر پروژه های مخفی را افشا خواهد کرد. بنا برین ازچند روز به این سو کشمکش درداخل حکومت درین باره که قضیه زاخیل چه گونه به حاشیه کشیده شود، چاره سازی های لفظی جریان دارد.
یک منبع حاضر درادارۀ عالی مبارزه با ارتشاء وفساد اداری درتماس با «تحلیل وخبر» اظهار داشت که موارد اتهامی متکی به اسناد ومدارک گریزناپذیر درخصوص سوء استفاده از قدرت وصلاحیت دولتی به وسیله زاخیل وال شامل چندین پرونده است وتنها به افشاگری های حساب بانکی موصوف محدود نمی شود. وی گفت: ادارۀ عالی مبارزه با فساد صلاحیت و توان اجرایی ندارد تا با این قضیه وقضایای مشابه آن برخورد کارتمام از خود نشان دهد.  
وی گفت: امکان این که موضوع زاخیل وال به فراموشی برود زیاد است.