-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۳۱, سه‌شنبه

حمله راکتی بربگرام؛ فرار اضطراری جنرال دیمپسی


خبرمی رسد که شب گذشته دو موشک از اطراف میدان هوایی بگرام برپارکینگ هواپیما های جنگی پایگاه بگرام پرتاب شده است که درنتیجه آن، هوا پیمای مخصوص نوع سی 17 حامل جنرال دیمپسی رئیس کمیتۀ لوی درستیز های امریکا ویک چرخبال جنگی دیگر صدمه پذیر شده است. مقامات ناتو درتماس با رادیو آزادی ضمن تایید این حمله گفته اند که حمله اندکی پس ازآن انجام گرفت که هواپیمای حامل لوی درستیز ارشد ارتش امریکا درمیدان بگرام نشست کرده و شخص لوی درستیز دراقامت خویش حضور داشت.
منابع ناتو گفته اندکه علاوه بر تخریب بخشی از هوا پیما های سی 17 ویک چرخبال دیگر، دو تن از کارمندان نظامی میدان نیز مجروح شده اند. منابع رسمی ناتو گفته اند که بعد ازین حادثه جنرال دیمپسی با استفاده ازیک هواپیمای دیگر عازم واشنگتن شده است.
درهمین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مدعی شده است که حمله راکتی بربگرام ازروی یک کوردینات واطلاعات دقیق صورت گرفته که نفرات محلی دراختیارآنان قرار داده بودند. وی دربارۀ هویت همکاران محلی طالبان تبصره نکرده اما گفته است که هدف تهاجم موشکی بربگرام، کشتن جنرال دیمپسی بوده است. مجاهد ادعا کرده که درین حمله هفده هواپیمای جنگی پارک شده درمیدان تخریب شده است. هنوز روشن نیست که حمله راکتی ازکدام منطقه بربگرام انجام گرفته است. این نخستین حمله جدی طالبان برمیدان هوایی بگرام بوده است.