-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۳, جمعه

امریکا: در مورد رخنۀ جاسوسان خارجی درقوای امنیتی افغان سندی وجود ندارد


چرا واشنگتن پست به ادعای بی اساس مقامات دولتی کابل استناد می کند؟روزنامه وال ستریت ژورنال از قول مقامات نظامی امریکا نوشته است که تیراندازی نیروهای افغان به همکاران خارجی به این معنی نیست که جاسوسان خارجی در قوای افغان رخنه کرده اند و در تحقیقات آن ها در مورد چنین حملات شواهدی موثقی به دست نیامده است. تعبیر مقامات امریکایی این است که کشتار سربازان خارجی سازمان یافته است واز درون هدایت می شود. بنا برین، یا طالبان درپس ماجرا اند ویا هم برخی حلقات درداخل حکومت افغانستان. دست داشتن طالبان پیشاپیش از سوی قوماندان ها ناتو مورد تردید قرارگرفته است. پس رخ سوء ظن به سوی برخی حلقات درداخل حکومت دور می خورد.

درهمین حال روزنامه واشنگتن پوست می نویسد، مقامات افغان به این نظر اند که قدرتمند شدن اردو و پولیس ملی افغانستان کشورهای همسایه را نگران ساخته است و از این رو آن ها می خواهند در صفوف قوای امنیتی افغان رخنه کرده و حتی الامکان در آن بی نظمی ایجاد کنند.
این یک ادعای آبکی وغیرواقعی است. استناد واشنگتن پست نیز بی ارزش است. اردو وپلیس نو تأسیس افغانستان جنگ ابزار سنگین، کشف هوایی وقوای هوایی دراختیار ندارد. حتی اخیراً والی کنر آقای وحیدی درگفت وگو با تلویزیون طلوع اعتراف کرد که قطعات مرزی اردوی ملی درکنر، اسلحه ای که گلوله اش به خاک پاکستان برسد دراختیار ندارد. اردویی که قوای هوایی ندارد وهر روز لشکریان مخالف مورچه وار به سوی شهرها ودهات رخنه می کنند، چه گونه می تواند همسایه ها را بترساند؟

بنا به نوشته واشنگتن پست گرچه به نظر مقامات رسمی افغانستان افزایش حملات سربازان افغان بر عساکر خارجی بیشتر کار جاسوسان خارجی می باشد، اما به نوشته روزنامه یک نکته دیگری هم هست که مقامات افغان به آن اشاره می کنند، به گفته آن ها بعضی از اعمال قوای خارجی در افغانستان فریاد مردم را بلند کرده که این هم می تواند یک فکتور برای افزایش چنین حملات باشد.

روزنامه از قول مقامات افغان می نویسد اعمالی مانند آتش زدن قرآن کریم، نشان دادن تصاویر عساکر خارجی که اجساد کشته شده گان را توهین می کنند، عملیات شبانه و حرکت های دیگر نیز از عواملی می باشند که خصومت را برضد قوای خارجی دامن می زنند.
علی رغم این تناقض گویی ها وافتراهای رسانه ای، به نظرمی رسد که درعقب جنگ کنونی یک جنگ دیگر روان است. امروز جان آلن 
قوماندان ناتو از حکومت کابل خواسته است که مدارک اثباتیه درمورد این که کشورهای همسایه درکشتن سربازان بین المللی نقش دارند، را دراختیار وی قرار دهند. 
آیا درین مورد مشکلی بین ناتو وحکومت بروز نخواهد کرد؟