-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۸, چهارشنبه

منبع امنیتی: رحمت الله نبیل قربانی فشارپاکستان وشکایت ایران


 رحمت الله نبیل سفارت ایران را برای چند روز درمحاصره کشیده وفراخوان بسیج لشکرصدهزارنفری علیه پاکستان داده بود.
یک منبع امنیتی درتماس با «تحلیل وخبر» توضیح داد که رحمت الله نبیل درنتیجۀ فشار حلقات پاکستان وایران از ریاست امنیت ملی برکنار ساخته شده است.
منبع گفت: طی مدت زمان مأموریت آقای نبیل دررهبری امنیت ملی، برعلاوۀ آن که شماری از حملات مهم انتحاری سازمان داده شده درپاکستان خنثی شده بود، دربرکناری وی شکایت مزمن وگاه علنی مقامات ایران نیز نقش عمده داشت. وی افزود:
رحمت الله نبیل بیست وچهار ساعت قبل از سفر بارک اوباما به کابل به هدف امضای پیمان استراتیژیک با افغانستان، وچند روزبعد ازآن، سفارت ایران ومراکز مشکوک ومرتبط با دپلومات های ایرانی را تحت محاصره قرار داده بود که جانب ایرانی با اهانت ولت وکوب دپلومات های افغانستان درتهران به آن پاسخ داد.
دراظهارات منبع امنیتی آمده است که شماری از مهم ترین جاسوسان ایرانی دراثر اقدامات آقای نبیل به دام افتاده وهنوز هم درزندان های امنیت ملی به سرمی برند وحتی تلاش مقامات نزدیک به ایران نیز به آزادی آنان منجر نشده است همچنان مقامات ایرانی هرازچندگاه درملاقات های خویش با رئیس جمهورومعاونانش به طورصریح از عملکرد نبیل شکایت می کردند.
 به گفته این منبع، اظهارات شدید رحمت الله نبیل درشورای ملی وتقاضا برای بسیج یک صدهزار مرد جنگی علیه پاکستان، واکنش شدید دپلوماتیک اسلام آباد را برانگیخته بود. همین منبع برین نکته نیز تاکید کرده است که رحمت الله نبیل به علت سرکشی از اجرای برخی خواسته های مارشال فهیم که گاه گاه درامور امنیت ملی مداخله می کرد، با معاون اول ریاست دولت رابطۀ ناخوش آیند داشت.
منبع امنیتی مشخصاً ابرازباورمندی کرد که کنار زدن نبیل به تشدید جنگ قدرت دردرون دولت رابطه دارد.
درین حال الله گل مجاهد عضو ولسی انگیزۀ برکناری آقای نبیل را « سیاسی» توصیف کرده است.
مجاهد گفت که نبيل، در برابر ايران و پاکستان، موقف روشن داشت و از حدود ٩٥ درصد حملات تروريستى اين کشورها، جلوگيرى کرده است.
درعين حال، عبدالظاهر قدير معاون اول ولسى جرگه، درجلسۀ امروز اين جرگه گفت که کارهاى رحمت الله نبيل، قابل تقدير است و اين جرگه، با ارسال مکتوبى از رييس جمهور کشور ميخواهد تا موصوف را دراين پست باقى بگذارد.
نبيل، در سرطان ١٣٨٩ به اساس فرمان حامدکرزى رييس جمهور، به حيث رييس عمومى امنيت ملى انتخاب شد و در پنجم قوس ١٣٩٠ توانست راى اعتماد ولسى جرگه را به دست آورد.
نبيل، پيش از رياست امنيت ملی، فرماندهی گارد ويژۀ رياست جمهوری را به عهده داشت.