-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۱۸, چهارشنبه

مستقر سازی دسته های مسلح قومی در پایتخت اوضاع شهرکابل به ظاهر آرام است اما گردش اشباح مسلح با سایه های عصبی، ازحوادثی ناگوار حکایه دارد
یک مقام امنیتی ( که افشای نام وموقعیت خود را اجازه نمی دهد) درگفت وگو با «تحلیل وخبر» از خیره سری یک دسته افراد مسلح قومی در اطراف رئیس جمهور کرزی خبر داد که سرگرم فعالیت های مشکوک درگوشه وکنار شهرکابل اند.
منبع گفت: ملا تره خیل یکی از نماینده های کوچی ها درولسی جرگه درهمکاری مستقیم با عبدالحکیم گوندی عضو ارشد «شورای امنیت ملی» ( که فعلاً تخلص خود را به حکیم نورزی تغییرداده) هزاران تن از افراد مسلح را درشهر کابل مستقر کرده است. حکیم گوندی از یاران نزدیک حفیظ الله امین رئیس جمهور «خلقی» بود که به «قصاب» لقب یافته و درنتیجۀ کودتای ارتش شوروی از قدرت خلع وکشته شد. گوندی پس از بیست سال از بلجیم به کابل برگشت ودرصف عزیزان ومافیای قومی قرار گرفت.
انتقال وجا به جایی افراد که عمدتاً ازخارج کابل آورده می شوند تحت نام خانواده های کوچی ها صورت می گیرد. ملاتره خیل سعی دارد با استفاده از موقعیت سیار کوچی ها، افراد تازه انتقال داده شده را در نقاطی که ازنظر نظامی سوق الجیش مهم به شمار می روند مستقر کند.
این مقام امنیتی اظهار داشت که گسترۀ جا به جایی پاسگاه های خود سر مسلح توسط ملا تره خیل و همکاران وی از کوه قرغ درجنوب غرب شهر کابل شروع شده و تا نواحی اطراف میدان هوایی کابل گسترش داده شده است. مأموران امنیتی متوجه شده اند که صد ها فرد مستقر شده دراطراف میدان هوایی درخیمه هایی رفت وآمد دارند که اکثراً درآن خیمه ها تعداد خانم ها و کودکان کوچی بسیار اندک هستند وحتی دربرخی خیمه ها هیچ خانواده کوچی حضور ندارد.
گزارش می افزاید درحالی که تهدید های امنیتی دراطراف کابل از قبیل پروان- جبل السراج، لوگر، وردک، تگاب (کاپیسا) ، بگرام وپغمان پیوسته علنی تر می شود، ملا تره خیل درداخل پایتخت به یک جنگ سالاری تبدیل شده است که به هیچ ارگان امنیتی تابع نیست و مانند دیگر قوماندانان مسلح درداخل شهر با بی باکی وایجاد رعب وحشت رفت وآمد می کند.
درهمین حال در مناطق شمالی کابل قوماندان حبیب افغان درهمیاری با گروه های مختلف مسلح مخالف  دولت دوباره فعال شده است و به طور علنی با معاندان حکومت متحد شده است. حبیب افغان همان فرماندهی است که نخستین بار بیرق سفید طالبان را درآخرین روزهای سقوط دولت استاد ربانی در «شمالی» برافراشت که باعث گریز وشکست حکومت گردید.
این مقام امنیتی اظهار داشت که اوضاع اجتماعی وامنیتی با آخرین سال حاکمیت دکترنجیب الله مشابه است واکثرمأموران حکومتی خصوصاً افراد بلند پایه ومیانه رتبه که درغارت و نا به سامانی های اداری دست دارند با سرعت درحال خروج از شهر هستند. وی گفت: این حلقات نخست فامیل خود را به خارج می فرستند وخودشان منتظر فروش جایداد های خویش باقی می مانند.