-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۸, چهارشنبه

زیگنال های واشنگتن پست: وقت برای مواجهه با ایران کم است


قبل ازحمله امریکا به عراق درسال 2003، روزنامۀ واشنگتن پست مشابه به این زیگنال را پخش کرد ودیری نگذشت که تهاجم بر عراق اتفاق افتاد.واشينگتن پست در مقاله يی انتقادی نسبت به سياست مذاکره با رژيم ایران، نوشت: وقت کم است. آخرين دور مذاکرات اتمی با رژيم ايران در استانبول، بغداد و مسکو با خواری به شکست انجاميد. رژيم ايران به طور اهانت آميزی با اين روند بازی می کند، استراتژی آن ايجاد تأخير است تا اين که به بمب دست يابد.
واشينگتن پست افزود: در صورتی که ما به مذاکرات ادامه بدهيم، يک چيز قطعی است. يا آمريکا، اروپا و کشورهای منطقه برای هميشه محکوم هستند با تهديد و باجگيری اتمی رژيمی که وزارت خارجه آمريکا آن را به عنوان بزرگترين صادرکننده تروريسم می شناسد، زندگی کنند، و يا به يک جنگ منطقه يی تن دهند.
با توجه به سابقه دولت اوباما در برخورد با بحران اتمی رژيم ايران، برخی پيشنهاد داده اند اگر رژيم ايران از برنامه اتمی خود دست برندارد، کنگره اجازه استفاده از نيروی نظامی را صادر کند.
در نتيجه گيری مقاله واشينگتن پست آمده است: همه گزينه ها بد هستند، اما دست به هيچ کاری نزدن بدتر است. وضعيت موجود، از يک جنگ جلوگيری نمی کند، حتی ممکن است احتمال آن را بيشتر هم بکند.