-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

طومار دراز زاخیل وال/ گزارش تازه


قابل توجه پژوهشگران «طلوع نیوز» و اداره عالی مبارزه با ارتشاء وفساد اداریآقای زاخیلوال به روزسه شنبه درکابل گفت: "من بعد از آن که حقیقت‌یابی شد، ادعای اعاده حیثیت خود را دارم. تخطی‌های قانونی علیه من صورت گرفته، من به عنوان وزیر مالیه نه، بلکه به عنوان یک شهروند کشور حقوقی قانونی دارم."
اگر قرار باشد «حقیقت یابی» درست ومبتنی برقوانین وموازین اداری صورت گیرد ( که هیچ فرهنگ چنین کاری درنظام بی سامان کنونی وجود ندارد) آقای زاخیل وال مستقیم به زندان می رود و به استرداد اختلاس ها و«پیداگری» های غیرقانونی محکوم می شود.
زاخیل وال مطمین است که هیچ مرجع «حقیقت یاب» دردولت کنونی وجود ندارد و با مصرف یک صد هزار دالر، همه کاسه را راسته را می تواند سرچپه کرد وهرکس را می تواند به زندان انداخت.
تازه ترین گزارش از یک منبع برحال دروزارت مالیه به «اتاق تحلیل وخبر» مواصلت کرده است.
مصیبت تاریخی این است که فساد سالاری جادۀ یک طرفه است و درنقطۀ مقابل خود جریانی به نام بازرسی، حسابگیری، تطبیق قانون، استرداد درآمد های سیاه و مجازات قاطع وغیرقابل برگشت ندارد.
کی ها ، چه گونه، با چه صلاحیت و قوت و متکی به حمایت کدام نیروی برتر قادر اند تا صدها پروندۀ دردناک فساد محوری  وغارت بی سابقه ای را که جفا وخیانت بزرگی را درحق مردم افغانستان مرتکب شده اند، یکایک ورق زده و قضایا را سفید کنند وروی خیانت کاران را دردادگاه ها سیاه کنند؟
این هم تازه ترین گزارش که درقالب یک نامه درارتباط به کارنامه های زاخیل وال رسیده است:

زاخیل وال نخستین بار که پایش به کابل رسید، هیچ دارایی درکابل نداشت. یک واحدمسکونی را درتایمنی به گروگرفت. وقتی به ریاست (آیسا) منصوب شد، حویلی تایمنی را به حساب ریاست آیسا کرایه داد وخانواده اش را درآن ساکن ساخت. زاخیل وال طوری ترتیب داد که هیچ کسی نفهمید که حویلیی که به خرج آیسا برای ایشان کرایه شده، همان حویلیی است که خودش آن را به گرو گرفته است.
مقصد این است که زاخیل وال درآن وقت پول کافی برای اجاره یا خریداری یک خانه را نداشت.
درحالی که درهمان خانۀ ( گروی- کرایی) سکونت کرده بود، درظرف کمترازیک سال، همان خانه را به بیع قطعی از صاحبش خرید وپولش را نقد پرداخت.
اطلاعات دقیق ازمنابع فامیلی آقای زاخیل وال می رسانند که وی دو واحد مسکونی را درجلال آباد و تا کنون چند خانۀ مفشن را به نام برادران وخواهران خویش خریداری کرده است. یک خانه اش درعقب شفاخانۀ دانشگاه جلال آباد واقع است. آقای کاموی رئیس گمرک جلال آباد زمین آن را از درآمد گمرک خریداری ونجیب ضراب تاجر مشهور، بالای همان زمین یک خانۀ پخته ولوکس برایش ساخت.
دربدل اعمارشهرک غازی امان الله خان درجلال آباد، که شهرک سازی آن را زاخیل وال از رئیس جمهور کرزی گرفته بود، نجیب ضراب بیست نمره زمین اختصاصی را درشهرک غازی امان الله به آقای زاخیل وال توزیع کرده است.
زاخیل امراعمارغیرقانونی گلبهار سنتر را از کرزی به مالک گبهارسنترگرفت که پس از اکمال ساخت وساز این مرکزکلان درناحیۀ مهم شهر، چند واحد اپارتمان طبق «جورآمد قبلی» درتأسیسات گلبهارسنتر به زاخیل وال تعلق دارد.
این که اپارتمان های زاخیل وال درگلبهارسنترتا کنون درتملک وی قرار دارند ویا آن را به فروش رسانیده باشد، معلومات دردست نیستم.
اطلاعات دیگرحاکی اند که عبدالرحمن الکوزی مالک شرکت تجارتی الکوزی و زاخیل وال براساس بعضی معاملات اقتصادی واستفاده ناجایز ازصلاحیت های زاخیل وال یک تعداد اپارتمان های شخصی را درشهر نو کابل واقع درجوار صافی لند مارک دراختیارزاخیل وال قرار داده است که درنتیجۀ تحقیقات ممکن است جزئیات معامله روشن شود.
عواید زاخیل وال درطول سال از درک گمرکات، مستوفیت ها، مدیریت های عواید مرکز وولایات، به میلیون ها دالر می رسد که به طور سربسته وبدون حساب وتصفیه ازجمع بودجۀ ملی برداشت شده وبه حسابش انتقال داده می شود. وی ریاست مالیه دهنده گان متوسط وکوچک را به طورعموم به «سرقلفی» داده است که هیأت بازرسی می تواند چنین حساب جرشده را صاف کند.
 عوایدی که ازبابت مقرری های آمران ومأموران اداره های فوق وقرارداد های مختلف دروزارت می گیرد، جدا ازپیدا گری های دیگر است. درحال حاضرکلیه معامله های مالی وزیرمالیه ازطریق دفترخاص با تاجران وقراردادی ها دردوبی صورت می گیرد.

 همچنان شرکت الکوزی همه ساله هزاران کانتینر سگرت به افغانستان وارد می کند. محصول ومالیۀ برمحموله های سگرت درتمام دنیا بسیار بالا است ومطابق جورآمد قبلی، مالیه وتکس شرکت الکوزی دربدل واردات سگرت کمترازحدمعمول است که زیان آن به بودجه دولت وسود آن به جیب زاخیل وال وشرکت الکوزی می ریزد. تخمیناً درآمد حاصل ازکاهش تکس برشرکت الکوزی دو یا سه میلیون دالر به حسابات زاخیل وال واریزمی شود.

 زاخیل وال درمراحل اولی که شروع به پیدا گری کرد، تحایف را به شکل نقد دریافت می کرد، ازقبیل ساعت رولکس دوصد هزاردالری، تلویزیون های ال، سی، دی، موترهای تویوتا که آن را به اقارب خویش راجع می کرد. کمپنی تویوتا مربوط حبیب گلزار است. مجموع اطلاعات عمومی حاکی است که دارایی زاخیل وال درظرف هشت سال کار درمناصب پول ساز، به صدها میلیون دالرمی رسد.
با توجه به وضع نا به سامان کنونی، هیچ پروندۀ مالی مربوط هیچ یک از وزیران به طورجدی ولازم ورق زده نخواهد شد.