-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

انتحاری 12 ساله به قوماندانی پلیس آمدداستان خرد سال ترین پسری که در ولایت هلمند به حملهء انتحاری تشویق شده بود، خودش را به پولیس تسلیم کرده است. 


این کودک که نیاز محمد نام دارد، باشندهء منطقهء زمینداور ولسوالی کجکی است.

او می گوید، تمام اعضای خانواده اش در اثر حملهء نیرو های بین المللی بالای خانه شان در ولسوالی کجکی کشته شده اند.

پولیس ولایت هلمند، یک پسر دوازده ساله را به روز سه شنبه به رسانه ها نشان داد که خود را در ولسوالی ناوه این ولایت به پولیس تسلیم کرده بود.

سمونوال عبدالنبیل قوماندان امنیه ولایت هلمند می گوید، این پسر خرد سال که باشندهء منطقه زمینداور ولسوالی کجکی است، سه ماه پیش برای انجام یک حملهء انتحاری علیهء نیرو های افغان و بین المللی، به ولسوالی ناوه آورده شده بود.

نیاز محمد که خرد سال ترین کودک برای انجام حمله انتحاری در ولایت هلمند خوانده شده است، به روز سه شنبه به رسانه ها گفت، طالبان او را بخاطر انجام حمله انتحاری تشویق کرده بودند.
«طالبان به من گفتند که بالای خارجی ها خود را انفجار بده، واسکت بپوش، من گفتم، نه. سپس یکی از آن ها گلوی مرا فشار داد که چرا نمیپوشی. در شب سوم، برای من گفت که این واسکت را برای تو آماده ساخته ایم باید با خود ببری، من انکار کردم و به قوماندانی رو آوردم."

قوماندان امنیه ولایت هلمند می گوید،عامل تشویق جوانان به حملات انتحاری، سطح بلند بیکاری در کشور است.

نیازمحمد خرد سال می گوید، خانواده اش در نتیجهء یک حمله هوایی نیرو های بین المللی در ولسوالی کجکی کشته شده اند.
سپس او با یک تن دیگر به ولسوالی ناوه منتقل میشود تا برای حمله انتحاری آماده شود. نیاز محمد می گوید، زمانیکه از پذیرفتن انجام حمله انتحاری خود داری کرد، مالک همان خانه قصد داشت تا این نوجوان را به قتل برساند اما نیازمحمد موفق به فرار از آن خانه میشود.

بیشتر در این مورد سمونوال عبدالنبیل قوماندان امنیه ولایت هلمند می گوید:
«این مسلمان که باید به مکتب برود و در آینده از او چیزی ساخته شود، تشویق شده بود تا خود را به قتل برساند و به جنت برود. گفته بودند که ما برایت پول میدهیم. چون این پسر مسلمان است، نمیداند که اگر زنده نباشد، پول را چی خواهد کرد اگر تمام افغانستان را هم به او ببخشند. پس پیام من برای رهبران مخالفین همین است که اگر این کار شان خوب است، پس چرا فرزندان خود را در این مورد تشویق نمی کنند.»

به گفتهء مقامات، ولایت هلمند در سطح افغانستان، جاییست که بیشترین حملات انتحاری در آنجا صورت گرفته است.

گفته می شود که با استفاده از لباس زنانه و یونیفورم پولیس، چندین حمله در این ولایت رخ داده اما این نخستین بار بود که یک پسر دوازده ساله برای حمله انتحاری در هلمند تشویق شده بود.