-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

کابل بانک غارت شد؛ حالا به فروش گذاشته شده825 میلیون دالر از بودجه دولت به حساب نوی کابل بانک ریخته شده.
دادگاۀ ویژۀ رسیدگی به بحران کابل بانک پیشین، رییس کابل بانک نو را به علت این که با این دادگاه همکاری نکرده است، به دادستانی مبارزه با فساد اداری معرفی کرده است.

رییس این دادگاه روز دوشنبه به طلوع نیوز گفه است که محمود کرزی و حسین فهیم برادران رییس جمهور و معاونش تا کنون سهم های شان را به علت کشیدگی میان آنان و رییسان پیشین کابل بانک، نپرداخته اند.

دادگاۀ ویژه رسیدگی به بحران کابل بانک پیشین افزوده است که کابل بانک نو در برخی ازحالات این دادگاه را در گرد آوری پول های کابل بانک پیشین همکاری نمی کند.

بنا بر گفته های رییس این دادگاه، برای روشن شدن ۸۲۵ میلیون دالر که وزارت مالیه به کابل بانک نو داده است، تا این پول را به معامله داران کابل بانک پیشین بدهد و نیز هنگامیکه کابل بانک پیشین ورشکست شد چی اندازه پول در این بانک موجود بود، هیئتی فرستاده شده است، اما کابل بانک نو در این باره هیچ پاسخی نداده است.

از همین رو این دادگاه خواهان بررسی های دقیق دادستانی در بارۀ رییس کابل بانک نو شده است.

رییس دادگاه ویژۀ رسیدگی به بحران کابل بانک پیشین، شمس الرحمن شمس گفته است که از چند ارگان ما هیات تعیین کردیم و هیچ تا حال آنها بر ما اطمینان نداده اند و همکاری نمی کنند، فعلأ مجبور شدیم موضوع را به دادستانی نوشته کردیم که ریاست کابل بانک را تحت تعقیب قرار دهند.

اما رییس کابل بانک نو، مسعود خان موسی غازی گفته است که تمامی معلومات را با فرستادن نامه ای در اختیار این دادگاه قرار داده است.

وی این گفته ها را تلاشی برای مختل ساختن روند خصوصی سازی کابل بانک نو میداند و گفته است که سهم داران پیشین این بانک با گونۀ کارها می خواهند تا این بانک را دوباره بدست بیاورند.

آقای موسی غازی گفته است که تقریبأ در حدود چهارنیم ملیون دالر پول موجود است و ۱.۳ ملیارد بدهی بود و به تفصیل ما این معلومات را داده ایم.

از سویی هم فروش جایدادهای کابل بانک پیشین به یک چالش جدی مبدل شده است. آقای شمس گفته است که در حالی تمامی جایدادهای سهم داران این بانک به لیلام گذاشته اند اما کسی حاضر نیست تا این جایداد را خرید.

آقای شمس گفته است که فعلأ ما اعلان فروش داده ایم اما کسی نیست که بخرد، تا زمانی که مشتری پیدا نشود آنرا خریداری نکند پس اگر کار به تعویق هم می افتد محمکه کدام قصور ندارد و اگر کسی خریداری نمی کند دولت باید بخرد.

دادگاه ویژه رسیدگی به بحران کابل بانک پیشین میگوید که عبدالغفار داوی نیزتاکنون به بهانه که بر شرکت هوانوردی آریانا پول دارد، بدیهی هایش را که بیست و هفت میلیون دالربا تکتانه است نپرداخته است.

اما آقای داوی با رد این گفته ها گفته است که وی از کابل بانک پیشین پول نقد نگرفته است.

عبدالغفار داوی گفت من از کابل بانک پول نقد نگرفته ام برای من جنس داده اند، تیل داده اند و من تیل را به آریانا انتقال داده ام و میخواهم که این از بنیاد پاک شود و حق را به حق دار برسانم و نمی خواهم از سوی یک محکمه اختصاصی یا جند نفر فیصله کند.

رئیس این دادگاه افزوده است که محمود کرزی از داشتن سهم نه میلیون دالر و حسین فهیم سه میلیون دالر باقی هستند اما به علت جنجال های که با شیرخان فرنود و خلیل الله فروزی دارند تا کنون نپرداخته اند.

آقای شمس گفت نه ملیون دالر آقای محمود کرزی مقروض است و سه ملیون هم حسین فهیم مقروض است و تا حال پول سهم خود را تادیه نکرده اند و موضوع اینها به منازعه هستند.
با این همه رییس این دادگاه می گوید که تا کنون یک صد و بیست و نه میلیون دالر پول نقد از فروش جای دادهای این بانک بدست امده است.