-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱ شهریور ۲۵, شنبه

شعارجهاد، با بیل وکلند وغولک/ غفلت هم حدی دارد

بسم الله خان «شیر» می گوید چهل هزار نفر آماده جهاد با پاکستان اند. قبل ازشروع جهاد، آقای شیر به چند پرسش جواب بدهد.

بسم الله خان شیرمی گوید که چهل هزار نفر فردا برای مقابله با حملات راکتی پاکستان با بيل و کلند به طرف ولايت کنر حرکت کنند. ایشان نمی گوید که این چهل هزار نفر که غیر از بیل وکلند، غولک وپلخمان چیزی دردست ندارند برای چه کاری به کنر ونورستان می روند؟
این شگرد موثر برای کسب اشتهار به «حزب وفاق ملی» نیست. با حیات، احساسات مردم بازی کردن نتایج رسوا آمیزی دارد.
این بنده خدا دریک اتاق یک قلم ودفتر گذاشته وهرکس، حق وناحق آمده نام وولدش را می نویسد که با پاکستان جهاد می کند. اگرکسی جهادگر بود تا حالا راکت باری تداوم نمی یافت. اگراین کلید جادویی را تنها بسم الله خان شیرکشف کرده، باید قبل از بلوای بی حاصل، به چند سوال مردم جواب بدهد وسپس امر حرکت به سوی کنر داده شود:
یک: مصرف حمل ونقل چهل هزار نفر را از کجا می کند؟ اگرمصرف خودش می پردازد، ازکجا پیدا کرده است.
دو: تعیین سوق الجیش، خوراک وپوشاک از کجا می رسد؟ اگرناتو وعده داده، یاحکومت تحریک کرده، واضح گفته شود. بچه های مردم را به چی حقی به سردرگم آباد می برید؟
سه: چهل هزار نفر با بیل وکلند چه کرده می توانند غیرازین که جای مردم محل را تنگ کنند، محیط زیست را آلوده کنند ویکه پر یکه  پر فرارکنند ومایه رسوایی شوند.
چهار: درکجای این دنیای معاصر دیده شده که مردم برای دفاع ازحریم خویش مثل ده هزارسال پیش توانسته باشند با بیل وکلند موفقیت حاصل کرده و زنده گی خود را گل وگلزارساخته باشند. حتی درنبردهای کلاسیک بشر نیز امکانات بس وافر از قبیل دستگاه های منجنیق انداز، زره ونیزه، هزاران اسب وفیل وقاطر برای لوژستیک وهزار حساب وکتاب دیگر به کار گرفته می شد که چهل هزار نفر روی کاغذ آقای شیر ازآن محروم اند. تازه این چهل هزار نفر به جنگ کلاشینکوف، ماین، راکت وبم های کنارجاده وکمین های هولناک می روند. 
آقای شیرهنوز غافل است که درمحور شرق چه بازی های پس پرده روان است وبا این سازه نمایی های عوام گرایان هیچ چیزی حاصل نمی شود. مردم منطقه که خود ازحریم خویش حاضر به دفاع نیستند، چه انگیزه ای برای ساکنان دیگرمناطق است که آن هم بدون آب ونان واسلحه وامکانات به خاطر گل روی آقای شیر وقت خود را ضایع کنند.
رييس حزب وفاق ملى علاوه کرد: "اين حرکت، انسجام و وحدت ملى ما را نشان ميدهد و ما ميخواهيم فرهنگ پدران خود را زنده کنيم، که درصورت تجاوز بيگانگان، يکى هستيم و از وطن خود در برابر متجاوزين بايک مشت اتحاد و اتفاق دفاع ميکنيم و زير يک لواى اسلامى مى رزميم."
این یک تعریف عملی خنده آور از وحدت ملی است. لوای اسلامی یعنی چی؟ پانزده گروه مجاهدین درین سو جاخوش کرده، لوای اسلامی را از نو سامان می دهید؟ طالبان حق استفاده ازنام اسلام واسلامی را از همه ستانده ودرمنطقه نیز حضور دارد. مردم نابلد، بی سلاح وبی قومانده را می برید به منطقه جنگ، اگر هزارتای آنان دردام طالبان اسیرشوند، جوابش را شما می دهید؟
هزاران فرد اردوی ملی، پلیس، امنیت ملی وقوت های ناتو درسنگرهای شرق مسلح ومجهز خوابیده اند، وفقط منتظر شما هستند که با بیل وغولک از راه برسید وجهاد شروع شود؟
ساده انگاری هم حدی دارد.
ايام الدين وطندوست که قرار است فردا در اولين گروپ به کنر برود، بهترين سلاح را تقوا و پرهيزگارى دانسته، به آژانس خبرى پژواک گفت: "ما به مثل نياکان و پدران خود با بيل، کلند، شمشير، غولک و پلخمان، بخاطر دفاع ازکشور خود به سوى کنر حرکت مى کنيم تا نشان بدهيم که افغانها هيچگاه نمى خواهند که کشور شان مورد تجاوز قرار بگيرد."
وى که خود را رييس شوراى اجتماعى حفاظت از ورثۀ شهدا و قشر آسيب ديدگان افغانستان معرفى نمود، علاوه کرد که سازمان استخبارات پاکستان ( آى اس آى ) از يک و نيم سال بدينسو، حملات راکتى خود را بر ولايت کنر ادامه داده و باعث به خاک و خون کشانيدن مردم گرديده است.
وطندوست هشدار داد که آى اس آى، بايد بداند که ميدان خالى نبوده، بلکه درمقابل اين حملات، جوانان افغان ايستاده گى خواهند کرد و نخواهند گذاشت که  پاکستان به اهداف شوم خود در افغانستان برسد.
اين جوان گفت: "اولين کسيکه حاضراست جان خود را بخاطر دفاع از وطن قربانى نمايد، وطندوست  خواهد بود و به مثل من صدها جوان ديگر نيز همراه ما است."
جان نثاری هوشمندانه درراه مردم ومنافع ملی با خودکشی عوام گرایانه فرق دارد.